WYPŁATY  ŚRODKÓW FINANSOWYCH  NA PODSTAWIE OWU

WYPŁATY ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PODSTAWIE OWU

Szanowni Państwo,

w związku z ogromnym zapotrzebowaniem na szczegółowe informacje, publikujemy podstawy prawne odnośnie tego, jak powinny być wypłacane środki tzw. „zembalowe”.

Informacja dotycząca zasad WYPŁATY ŚRODKÓW FINANSOWYCH na podwyżki dla pielęgniarek i położnych od dnia 1 września 2018 roku.

PODSTAWA PRAWNA:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie OWU o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2018, poz. 1681),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 27 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1628).
 • Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 99/2018 DSOZ z dnia 25 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów oraz  Nr 122/2019/DSOZ z dnia 18 września 2019 r.

W oparciu o w/w podstawy prawne, zakład leczniczy/świadczeniodawca przeznacza środki otrzymane  z Narodowego Funduszu Zdrowia na:

PODWYŻKĘ WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH o kwotę, co najmniej 1 200,00 zł miesięcznie (od dnia 1 lipca 2019 r.)

Zgodnie z §2 ust. 1 rozporządzenia zmieniającego OWU z 2018 r., pracodawca był :

 1. zobowiązany do przedstawienia  dyrektorowi oddziału wojewódzkiego NFZ, za pośrednictwem serwisów internetowych – w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia- informacji, według stanu na dzień 1 sierpnia 2018 r., o liczbie pielęgniarek i położnych, w przeliczeniu na liczbę etatów lub równoważników etatów.

Obowiązek zgłoszenia uaktualnionych danych powstał w terminach do dnia :

14 stycznia 2019 r., 14 kwietnia 2019 r., i 14 lipca 2019 r., 14.stycznia 2020 r.

 • z kolei na podstawie powyższych danych, dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ określał stosowne zmiany do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w formie aneksu, których stroną był pracodawca.
 • Wobec powyższego, zgodnie z §2 ust. 4 rozporządzenia zmieniającego OWU z października 2015 r., niezwłocznie po otrzymaniu zmiany umowy,

Dyrektor placówki zobowiązany był do:

przekazania propozycji podziału środków związkom zawodowym pielęgniarek i położnych, działającym u świadczeniodawcy.

Taka propozycja miała zostać przekazana w celu zawarcia porozumienia z przedstawicielami związków w sprawie podziału środków, albo uzyskania pozytywnej opinii przedstawiciela  samorządu w sprawie podziału środków, w terminie 21 dni od dnia przekazania tej propozycji.

 • W sytuacji,gdy strony nie dochodzą do porozumienia, jak również upływa 21 – dniowy termin, określony w rozporządzeniu na jego zawarcie, dyrektor/ świadczeniodawca powinien:

niezwłocznie dokonać podziału tych środków w równej miesięcznej wysokości w taki sposób, aby zapewnić pielęgniarkom i położnym średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia, w tym dodatek za pracę w porze nocnej i dodatek za pracę w niedzielę i święta niebędące dla pracownika dniami pracy wraz z składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zwane „wynagrodzeniami wraz z pochodnymi”  oraz niezwłocznie przekazać kopię dokumentu dyrektorowi właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu.

 1. Dyrektor właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia  na podstawie przekazanych danych w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przedstawia świadczeniodawcy zmiany umowy zawierające wartość środków na wzrost wynagrodzeń.
 2. Prezes NFZ, wydając Zarządzenie nr 99/2018/DSOZ z dnia 25 września 2018 r. oraz  122/2019/DSOZ z dnia 18 września 2019 r.  przyjął za podstawę kalkulacji koszty wzrostu wszystkich wartości pochodnych wynikających z ustawy, które wzrosły z powodu zwiększenia wynagrodzenia zasadniczego o kwotę 1 200,00 zł brutto miesięcznie.

Środki te mogą być przeznaczone na:

 • wynagrodzenie (umowy o pracę, umowy cywilno-prawne, umowy kontraktowe),
 • dodatek za pracę w porze nocnej i dodatek za pracę w niedzielę i święta niebędące dla pracownika dniami pracy,
 • dodatki stażowe nieprzekraczające 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego danego pracownika,
 • składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy (również na Fundusz Emerytur Pomostowych).

Środki NIE mogą być przeznaczone na:

 • dodatki stażowe przekraczające 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego danego pracownika
 •  wynagrodzenie za pracę w ramach dyżurów medycznych pielęgniarek i położnych
 •  dodatki funkcyjne
 •  premie i nagrody
 •  nadgodziny
 •  ekwiwalent za urlopy
 •  odprawy emerytalne i rentowe
 •  nagrody jubileuszowe
 •  odprawy z przyczyn ekonomicznych i inne

Wartości przekazywanych środków przypadających na etat/ równoważnik etatu w określonym interesującym nas zakresie/oddziale można odczytać korzystając z przeglądarki internetowej.

Należy wpisać nr 99/2018 DSOZ Zarządzenia Prezesa i po otwarciu strony, w plikach do pobrania otworzyć zał. nr 2.

W celu uzyskania dokładnej informacji, zgodnie z przyjętą w rozporządzeniu procedurą należy zasięgnąć  informacji u przedstawicieli związku zawodowego lub przedstawiciela Okręgowej Izby o  uzgodnieniach dotyczących  podziału środków.

 1. Dodajmy, że wartość przekazanych środków przez dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ na ten cel widnieje w załączniku do umowy zawartej z Funduszem, który się nazywa rzeczowo – finansowy.  Umowy są jawne.
 2. W przypadku pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podstawowej opiece zdrowotnej wysokość środków na wzrost stawki kapitacyjnej podano w komunikatorze SZOI.

Tu pula środków bez pochodnych dzielona jest na liczbę pielęgniarek i położnych lub etatów przeliczeniowych w POZ.

 • Rozporządzenie z dnia 14 października 2015 r. i rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 2018 r. nie regulują kwestii dotyczącej, które ze składników wynagrodzenia powinny być sfinansowane ze środków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, a które ze środków na pokrycie pochodnych od wzrostu tych wynagrodzeń.
 • Po zrealizowaniu przez pracodawcę obowiązku wypłaty wynagrodzenia zasadniczego o kwotę 1200 zł brutto z uwzględnieniem skutków dla pozostałych składników wynagrodzenia, wywołanych podwyżką wynagrodzenia zasadniczego, pozostałe środki powinny zostać przeznaczone na wzrost wynagrodzenia pielęgniarek i położnych zatrudnionych w placówce.
 • W przypadku nieprzeznaczenia środków na wzrost wynagrodzenia wraz pochodnymi w sposób przewidziany rozporządzeniem, dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ postanawia o ich zwrocie i nakłada karę do 5% tych środków.

Koleżanki i Koledzy.

Na stronie internetowej Stowarzyszenia opublikowany jest wzór pisma do pracodawcy, które należy złożyć, aby sprawdzić, czy w Państwa placówce powyższe środki są prawidłowo wypłacane.

Prosimy pamiętać, by nawet odmowna odpowiedź od pracodawcy była przekazana na piśmie.

Źródło grafiki: canva

Proszę zostaw odpowiedź

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: