Dofinansowanie kształcenia podyplomowego dla pielęgniarek i położnych

Dofinansowanie kształcenia podyplomowego dla pielęgniarek i położnych

Każdy członek samorządu Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych ma prawo skorzystać z dofinansowania kształcenia podyplomowego, jeśli regularnie opłaca składki członkowskie.

Możemy wówczas skorzystać z dofinansowania do:

  • szkoleń specjalizacyjnych,
  • kursów kwalifikacyjnych,
  • kursów specjalistycznych oraz
  • studiów I i II stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo.

Wymagania niezbędne do otrzymania dofinansowania do szkolenia specjalizacyjnego to: minimum 2 letni staż pracy.

Przysługuje nam dofinansowanie do maksymalnie dwóch szkoleń specjalizacyjnych, przy czym o drugie dofinansowanie możemy się starać 5 lat po ukończeniu pierwszego szkolenia specjalizacyjnego. Mamy również obowiązek przedstawić dokument potwierdzający zdanie egzaminu państwowego w zakresie naszego pierwszego szkolenia specjalizacyjnego. Wysokość dofinansowania o jakie możemy się starać to 1800 zł.

Dokumenty jakie należy złożyć to:

  • wniosek o zakwalifikowanie do specjalizacji (kliknij w celu przekierowania do wniosku),
  • ksero prawa wykonywania zawodu,
  • zaświadczenia o innych ukończonych formach kształcenia podyplomowego (ksera),
  • zaświadczenie o zatrudnieniu,
  • wniosek o dofinansowanie WOIPiP (przy wypełnianiu wniosku o dofinansowanie musimy zwrócić uwagę na pkt. 7 i 9. Niezbędny jest podpis osoby odpowiedzialnej za pion pielęgniarski w placówce w której pracujemy oraz opinia pełnomocnika- jeśli takiego brak wpisujemy- nie dotyczy).

Wniosek o dofinansowanie do kształcenia podyplomowego do pobrania (kliknij w tytuł poniżej):

Wniosek o dofinansowanie, ze środków Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych kosztów kształcenia podyplomowego.

Aby otrzymać dofinansowanie na kurs kwalifikacyjny musimy spełnić kilka warunków.

Dziedzina kursu, w którym chcemy uczestniczyć, musi być zgodna z aktualnie udzielanymi świadczeniami lub jest niezbędna do zatrudnienia na nowym stanowisku pracy.

Przy zmianie pracodawcy również należy nam się dofinansowanie , ale musimy załączyć pisemne oświadczenie przyszłego pracodawcy o zatrudnieniu pracownika pod warunkiem ukończenia danego kursu. Dofinansowanie o jakie możemy się starać to 70% ceny kursu, ale nie więcej niż 1100 zł. O takie dofinansowanie możemy się starać co 12 miesięcy.

Dokumenty jakie należy złożyć to (kliknij w celu przekierowania):


Jeśli chodzi o dofinansowanie kursów specjalistycznych, to podobnie jak w przypadku kursów kwalifikacyjnych, otrzymamy je jeśli zakres kursu będzie zgodny z aktualnie udzielanymi świadczeniami lub będzie niezbędny do przystąpienia do szkolenia specjalizacyjnego. Bądź też, jeżeli ukończenie takiego kursu jest niezbędne do wykonywania czynności zawodowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dofinansowanie jakie możemy otrzymać to 80% kosztów kursu, ale nie więcej niż 500 zł. O dofinansowanie możemy się starać co 6 miesięcy. Dokumenty, które musimy złożyć to:

Możemy się starać również o dofinansowanie do studiów I i II stopnia.

Dofinansowanie może być przyznane tylko jeden raz w roku kalendarzowym, po zaliczeniu semestru. Kwota o jaką możemy się starać to 500 zł.


Wniosek o dofinansowanie, ze środków Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych kosztów studiów zawodowych I i II stopnia
(kliknij w celu przekierowania do wniosku) musimy złożyć w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od ukończonego semestru.

Musimy pamiętać również o tym, że jeśli otrzymamy dofinansowanie do szkolenia specjalizacyjnego, to o jakiekolwiek inne dofinansowanie, będziemy mogli się starać dopiero po upływie roku od daty ukończenia szkolenia specjalizacyjnego.

Jeśli chodzi o dofinansowanie do kursu kwalifikacyjnego o jakiekolwiek inne dofinansowanie do kursu możemy się starać po upływie roku od daty jego ukończenia.

Sytuacja trochę inaczej wygląda w przypadku kursu specjalistycznego, wówczas o dofinansowanie do innych kursów możemy się starać po upływie 6 miesięcy od ukończenia kursu, ale jeśli ukończenie takiego kursu jest niezbędne do przystąpienia do szkolenia specjalizacyjnego, lub kursu kwalifikacyjnego, to te okresy są zniesione.


Członkowie WOIPiP, którzy opłacają regularnie składki na rzecz samorządu nie ponoszą kosztów kształcenia kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych w Ośrodku Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych WOIPiP. Wiąże się to jednak z koniecznością oddelegowania od pracodawcy na potrzeby odbycia praktyk stażowych, które to pracodawcy niechętnie udzielają.


Pamiętajmy również, że jesteśmy zobowiązani do aktualizacji danych w rejestrze WOIPIP. Nie otrzymamy kolejnego dofinansowania dopóki nie zaktualizujemy naszych danych.

Materiał opracowany na podstawie danych dostępnych na stronie WOIPiP.

%d bloggers like this: