Krajowy i Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych

Krajowy i Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych

KRAJOWY ZJAZD PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Najwyższym organem Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych jest Krajowy Zjazd.

Biorą w nim udział delegaci wybrani w czasie Okręgowych zjazdów oraz z głosem doradczym, niebędące delegatami osoby, pełniące do tej pory funkcje w ustępujących organach Naczelnej Izby. Są to:

 • Naczelna Rada
 • Naczelna Komisja Rewizyjna
 • Naczelny Sąd
 • Naczelny Rzecznik

NACZELNA RADA ZWOŁUJE KRAJOWY ZJAZD CO 4 LATA

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd zwoływany jest przez Naczelną Radę z własnej inicjatywy, na wniosek Naczelnej Komisji Rewizyjnej, bądź na wniosek co najmniej 1/3 okręgowych rad. Zwoływany jest w terminie 3 miesięcy od momentu wpłynięcia wniosku

Liczbę delegatów z poszczególnych izb okręgowych określa Naczelna Rada.

W czasie takiego zjazdu podejmowane są uchwały, w szczególności:

 • określające zasady etyki zawodowej;
 • zajmujące stanowisko w sprawie kierunków rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa;
 • przyjmowane są programy działania samorządów;
 • określane są regulaminy organów Naczelnej Izby i ramowe regulaminy organów okręgowych izb;
 • ustalane są regulaminy wyborów do organów izb oraz tryb odwoływania ich członków;
 • ustala się liczbę członków organów Naczelnej Izby i liczbę zastępców Naczelnego Rzecznika;
 • wybierany jest Prezes i pozostali członkowie Naczelnej Rady, Przewodniczący i pozostali członkowie Naczelnej Komisji Rewizyjnej i Naczelnego Sądu oraz Naczelnego Rzecznika i zastępców;
 • uchwala się zasady gospodarki finansowej Naczelnej Izby;
 • uchwala się szczegółowy sposób przeprowadzania wizytacji oraz osób wykonujących te wizytacje;
 • rozpatruje i zatwierdza się sprawozdania organów Naczelnej Izby;
 • określa wysokość i częstotliwość wpłat składki członkowskiej i sposób jej podziału;
 • udziela się absolutorium Naczelnej Radzie.

Obecnie jest 353 delegatów. Następny Krajowy Zjazd odbędzie się w 2020 roku.

Ustawa z dn. 1 lipca 2011r. o samorządzie pielęgniarek i położnych.

OKRĘGOWY ZJAZD PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Okręgowy Zjazd jest najwyższym organem okręgowej izby pielęgniarek i położnych.

Okręgowa Rada ustala zasięg rejony i liczbę delegatów, która będzie uczestniczyć w okręgowym zjeździe. Delegaci są wybierani podczas wyborów. Można to porównać do „sejmu” w skali regionalnym, który obejmuje dana izba. „Posłowie” wybierani są w wyborach w rejonach i nazwani są delegatami. Poza delegatami w okręgowym zjeździe może uczestniczyć:  okręgowa rada, okręgowa komisja rewizyjna; okręgowy sąd, okręgowy rzecznik.

Okręgowy zjazd jest zwoływany raz w roku przez okręgową radę. Możliwe jest zwołanie nadzwyczajnego zjazdu w przypadku: inicjatywy okręgowej rady, na wniosek naczelnej rady, okręgowej komisji rewizyjnej, na wniosek conajmniej 1/5 członków okręgowej izby.

Podczas Okręgowego Zjazdu decyduje o działalności izby w drodze uchwały, m.in.

 • o finansach, uchwala roczny budżet;
 • zatwierdza roczne sprawozdania z działalności izby i jej organów;
 • określa liczbę członków i zasady funkcjonowania poszczególnych organów okręgowej izby;
 • wybiera przewodniczącego i zastępców okręgowej rady oraz innych organów izby;
 • wybiera delegatów na Krajowy Zjazd;
 • odwołuje członków organów izby przed końcem kadencji;
 •  udziela absolutorium ustępującej okręgowej radzie;
 • podejmuje uchwały w sprawach istotnych dla zawodów pielęgniarki i położnej oraz w innych sprawach objętych zakresem działania okręgowej izby.
%d bloggers like this: