Pełnomocnik Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

Pełnomocnik Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

§ 22. 1. Regulamin może przewidywać, że Okręgowa Rada, w celu zapewnienia
prawidłowego obiegu informacji i należytej ochrony interesów zawodowych członków
samorządu na terenie zakładów pracy realizuje swoje zadania przez swoich pełnomocników

Wybrani delegaci na zjazd okręgowy w rejonach wyborczych, wybierają spośród siebie
pełnomocnika rejonu – Okręgowa Rada, za zgodą delegata powierza mu obowiązki pełnomocnika.
Jeżeli zachodzą okoliczności uzasadniające powołanie pełnomocnika w zakładzie pracy, w którym nie pracuje żaden z delegatów, Okręgowa Rada może powierzyć obowiązki pełnomocnika innemu członkowi samorządu, po uzyskaniu jego zgody.
Pełnomocnik Okręgowej Rady działa w granicach pełnomocnictwa w imieniu rady i na rzecz członków samorządu danego rejonu wyborczego.

Do obowiązków Pełnomocnika Okręgowej Rady należy:

 • Udział w negocjowaniu warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych na terenie zakładu zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem.
 • Integrowanie środowiska pielęgniarek i położnych.
 • Informowanie o uchwałach Okręgowej Rady.
 • Wykonywanie czynności zleconych przez Okręgową Radę.
 • Opiniowanie wniosków o dofinansowanie kształcenia, pomoc socjalną członków samorządu.
 • Wnioskowanie o pomoc socjalną dla członków samorządu.
 • Reprezentowanie samorządu w posiedzeniach Rad Społecznych z głosem doradczym.
 • Informowanie członków samorządu o organizowanych szkoleniach, kursach i konferencjach i możliwościach korzystania z nich
 • Przekazywanie członkom samorządu wszelkich niezbędnych informacji o pracach Okręgowej Rady oraz wszystkich działających komisji i zespołów problemowych, informacji w zakresie przepisów prawa dotyczących wykonywania zawodu pielęgniarek i położnych
 • Organizowanie spotkań z przedstawicielami samorządu na terenie swojego rejonu wyborczego
 • Uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez Radę Okręgową dla pełnomocników

Pełnomocnicy pełnią swoją funkcję nieodpłatnie.

na podstawie :
https://www.izbapiel.katowice.pl/oipip-w-katowicach/pelnomocnicy-orpip
http://www.oipip.siedlce.ikk.pl/pelnomocnicy
http://woipip.pl/wp-content/uploads/2018/01/Regulamin-Okr%C4%99gowej-Rady-WOIPiP.pdf

REGULAMIN FUNDUSZU PEŁNOMOCNIKA
Załącznik do uchwały nr 243/VII/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r.
Na podstawie:
uchwały nr 1 Delegatów IV Zjazdu Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z dnia 24.04.1993 r. w sprawie ustalenia funduszu na podstawową działalność w Terenie w związku z wnioskiem nr 1 Delegatów XXXIV Zjazdu MOIPiP z dnia 3 marca 2016 roku.

§ 1 Wysokość funduszu pełnomocnika (w przeliczeniu na członka Izby) ustalił XXXIV Okręgowy Zjazd Delegatów MOIPiP, na kwotę 15 złotych.

§ 2 Zaliczki na fundusz pełnomocnika wypłacane są od dnia 01 kwietnia do 31 października za dany rok kalendarzowy.

Do pobrania środków finansowych z Kasy Biura upoważniony jest tylko Pełnomocnik.

Dyspozytorem w/w funduszu jest Pełnomocnik wraz z Delegatami danego rejonu wyborczego.

Wypłata funduszu następuje po przedstawieniu listy (wykazu) członków Izby systematycznie opłacających składki, potwierdzonego przez Dział Rachuby lub Dział Kadr danej placówki.


§ 3 Fundusz przeznaczony jest na finansowanie i współfinansowanie:

 • Spotkań integracyjnych (np. Dzień Pielęgniarki, Położnej).
 • Imprez kulturalnych i sportowych (np. bilety do kina, teatru, na basen, wycieczki, pielgrzymki itp.).
 • Zakup książek i czasopism zawodowych.

Zakupy rzeczowe związane z wydarzeniami okolicznościowymi i losowymi (np. kwiaty, upominki).

§ 4 Rozliczenia zaliczki funduszu pełnomocnika należy dokonać w ciągu 30 dni od daty wypłaty należności z kasy MOIPiP.

Całość funduszu pełnomocnika należy rozliczyć do 30 listopada w danym roku kalendarzowym o ile nie został on rozliczony wcześniej w całości.

Podstawą do rozliczenia środków finansowych są wyłącznie faktury (rachunki) wystawione na MOIPiP.

Rachunki te winny być potwierdzone przez Delegatów i Pełnomocnika za zgodność z protokółem dotyczącym przeznaczenia środków finansowych.

§ 5 Nierozliczenie funduszu pełnomocnika w terminie skutkuje pozbawieniem możliwości wypłaty pozostałych środków.

Nierozliczenie funduszu przez pełnomocnika jest równoznaczne ze zwrotem niewykorzystanej kwoty do kasy lub na konto bankowe MOIPiP.

§ 6 Środki finansowe przeznaczone na fundusz pełnomocnika niewykorzystane w danym roku, nie przechodzą na rok następny.

http://nipip.pl/ramowy-regulamin-okregowej-rady-pielegniarek-poloznych/
http://www.moipip.org.pl/portal/podstrona/main/89

%d bloggers like this: