Wizerunek pielęgniarek    w oczach społeczeństwa

Wizerunek pielęgniarek w oczach społeczeństwa

Cz. IV

Wyniki badań

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z niezmiernie ciekawymi wynikami badań dotyczących spostrzegania przez społeczeństwo środowiska pielęgniarskiego.

Analiza zebranych danych empirycznych, wskazała, że w badanym środowisku społecznym wiedza respondentów o zawodzie pielęgniarki opiera się na przekonaniu o konieczności posiadania przez nie wyższego wykształcenia (z racji skomplikowanych procedur leczenia jak i pielęgnowania), wywieranej presji medialnej (zwłaszcza w przypadku błędów medycznych) oraz możliwościach świadczenia własnych usług medycznych z racji niewydolności polskiej ochrony zdrowia wobec wzrastającego zapotrzebowania na opiekę zdrowotną.

Przedstawione w powyższej tabeli wyniki badań wskazują na dyferencjację opinii ankietowanych odnośnie czynników wpływających na budowanie w ich świadomości wizerunku profesji pielęgniarek.

Wprowadzone rangi pozwoliły na wyodrębnienie czterech czynników mających istotny wpływ na budowę ich wiedzy o tej profesji (posiadanie wyższego wykształcenia, wpływ mediów, prywatyzacja opieki zdrowotnej przez pielęgniarki oraz możliwości samodzielnego wykonywania świadczeń leczniczych, zapobiegawczych, diagnostycznych i rehabilitacyjnych).

Z kolei następne trzy zdaniem ankietowanej grupy miały niewielki (marginalny) wpływ na ich kształtowanie wiedzy o zawodzie pielęgniarek. Były to niska atrakcyjność tego zawodu, niesamodzielność personelu oparta na stereotypowym podejściu, że wykonują one tylko polecenia lekarzy oraz przekonaniu o wystarczającej liczbie pielęgniarek w Polsce, mimo ustawicznych problemów spowodowanych licznymi vacatami w wielu placówkach ochrony zdrowia.

Z prezentowanych danych wynika, że najistotniejszym czynnikiem kreującym wizerunek pielęgniarek w świadomości badanych jest konieczność posiadania przez  nie wyższego wykształcenia. Ten element kształtujący ich wiedzę o profesji pielęgniarek wskazało 316 osób (tj. 85,4% ankietowanych).

Drugim równie ważnym opiniotwórczym czynnikiem wpływającym na kształtowanie wizerunku zawodu pielęgniarki w środowisku respondentów były media. Ta determinanta została podkreślona przez 283 ankietowanych (76,5% badanych).

Trzecim elementem wiedzotwórczym czynnikiem zdaniem badanych była aktywność pielęgniarek związana z prywatyzacją świadczonych przez nie usług medycznych prowadzonych we własnych firmach. Te opinie wyraziło 272 respondentów co stanowiło 73,5% ogółu badanych.

Analizując postrzeganie pracy pielęgniarek przez respondentów, okazuje się, że ankietowani uważają pracę pielęgniarki jako odpowiedzialną (71,1%) i jest to czynnik uznawany procentowo najwyżej w hierarchii statystycznej. Na drugim miejscu ze znacznie niższymi danymi procentowymi to praca stresująca ( 14,9%). Niewiele mniej osób uważa, że jest to praca wysokiego ryzyka (13,2%), a tylko niespełna 1% respondentów uważa pracę pielęgniarki za nieskomplikowaną.

Według opiniodawców, pielęgniarki uzyskały średnią ocenę profesji wśród zawodów medycznych w opiece zdrowotnej (53, 2%). Niepokojące jest, że 84 osoby uznały, że jest to pozycja niska (22,7%). Za wysoką w hierarchii pozycji zawodowej opowiedziało się 13,5%, ale 9,2%, co daje liczbę 34 osób, uznało tę pozycję jako bardzo niską. Tylko 5 osób z grupy badanych stwierdziło, że jest to pozycja bardzo wysoka (1,4%).

Osoby i instytucje, które mają możliwość kreowania pozytywnego wizerunku pielęgniarek w Polsce, według opinii respondentów, to same pielęgniarki muszą zadbać o swój wizerunek w społeczeństwie.

Przykre jest to, że brak przeciwdziałania negatywnym stereotypom zniechęca młodych ludzi do podjęcia nauki zawodu pielęgniarki.

Z prezentowanych w tabeli obliczone wartości r-Pearsona wskazują na występowanie istotnych ujemnych współzależności (od -0,50 do -0,69) pomiędzy podejmowanymi działaniami motywacyjnymi zachęcającymi młodzież do wyboru tej profesji, a wpływem instytucji lub znaczących innych na te działania, utrwalonych stereotypów odnośnie wyglądu i predyspozycji osobniczych osób wykonujących zawód pielęgniarki oraz wykorzystywanie elementów wpływających na wzrost zaufania do osób wykonujących te profesję.

Świadczy to, że podejmowane działania mają demotywacyjny charakter (wysokie oczekiwania przy niskim statusie materialnym zawodu, lekceważeniu postulatów tego środowiska przez władze podczas strajków pielęgniarek, nadmierna feminizacja tej profesji, postępujący proces odpływu młodszych kadr do pracy poza granicami naszego państwa oraz negatywne stereotypy funkcjonujące w świadomości społecznej) nie zachęcają, a wręcz odstręczają młodzież do podejmowania trudu wykonywania tego zawodu.

Te negatywne trendy potwierdzają ogólne statystki ilościowe odnośnie liczby personelu medycznego przypadającego na określoną grupę populacji mieszkańców, które Polskę w krajach UE lokują niemal na szarym końcu.

Pielęgniarki nie mogą liczyć na wsparcie instytucji państwa (…), tylko muszą samodzielnie podejmować starania na rzecz zmiany postrzegania ich wysiłków przez społeczeństwo.

(…) Postępująca pauperyzacja tego zawodu, roszczeniowe podejście większości społeczeństwa do pracy pielęgniarek oraz brak przeciwdziałania negatywnym stereotypom, powoduje znaczące zniechęcanie młodzieży do podjęcia pracy w tej profesji.

Perspektywy funkcjonowania profesji pielęgniarek wobec oczekiwań społecznych w najbliższych latach nie zmienią się. Wysokie oczekiwania przy niskim statusie materialnym zawodu, lekceważenie postulatów środowiska pielęgniarek przez władze, nadmierna feminizacja tej profesji, postępujący odpływ młodszych kadr do pracy poza granicami naszego państwa i nieubłagalnie starzejąca się doświadczona kadra pielęgniarek, to wszystko nie zmieni się od razu.

Na podstawie pracy magisterskiej Pani mgr Violetty Wydry,

wybrała Joanna Lewoniewska

Proszę zostaw odpowiedź

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: