Urlop wypoczynkowy

Urlop wypoczynkowy

Urlop wypoczynkowy przysługuje tylko osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.

Wymiar urlopu zależy od stażu pracy:

  • 20 dni – gdy pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat;
  • 26 dni – gdy pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Do okresu zatrudnienia, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się wszystkie okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy.

Do stażu pracy dolicza się również okresy nauki ( lata nauki w różnych szkołach nie sumują się) w wymiarze:

  • zasadniczej lub innej równorzędnej szkole zawodowej – 3 lata;
  • średniej szkole zawodowej – 5 lat;
  • średniej szkole zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat;
  • średniej szkole ogólnokształcącej – 4 lata;
  • szkole policealnej – 6 lat;
  • szkole wyższej – 8 lat.

Osoba, która po raz pierwszy podjęła pracę w danym roku kalendarzowym, prawo do urlopu wypoczynkowego uzyskuje z upływem każdego miesiąca pracy.

Należy się wówczas 1/12 rocznego urlopu. 

W każdym roku kalendarzowym przysługuje pracownikowi 4 dni urlopu udzielanego na żądanie (należy je zgłosić najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu)

Zgodnie z Kodeksem pracy, jedna część urlopu musi wynosić co najmniej 14 dni kalendarzowych.

Pracownik sam decyduje, jak podzielić przysługujące mu wolne.

Może również od razu wykorzystać cały urlop wypoczynkowy.

Z kolei pracodawca, powinien udzielać urlopów zgodnie z ich planem, który sam sporządza. Bierze pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy.

%d bloggers like this: