Historia samorządu pielęgniarek i położnych

Historia samorządu pielęgniarek i położnych

Historia samorządu pielęgniarskiego w pigułce.

Po obradach Okrągłego Stołu, wraz z reformą społeczno-polityczną roku 1989 powstał Ogólnopolski Tymczasowy Komitet Organizacyjny Samorządu Pielęgniarek i Położnych oraz komitety wojewódzkie.
W wyniku intensywnych działań komitetów na terenie całego kraju, w dniu 19.04.1991 r. Prezydent Lech Wałęsa podpisał Ustawę o samorządzie pielęgniarek i położnych.

Po kilku latach niełatwych zmagań powstała organizacja, której celem działania jest reprezentowanie, a w sytuacjach trudnych obrona interesów środowiska zawodowego.

Rozpoczął się proces tworzenia nowoczesnych uregulowań prawnych naszych zawodów poprzez uchwalenie Ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej w dniu 05.07.1996 r., podpisanej przez Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.

Zostały stworzone „Zasady etyki zawodowej”, standardy.

Zawód Pielęgniarki i położnej stał się zawodem samodzielnym, świadczącym usługi medyczne na wysokim poziomie.

Samorząd pielęgniarek i położnych powstał na mocy Ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o samorządzie pielęgniarek i położnych. Niewątpliwie jest to najliczniejsza grupa zawodowa Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca ponad 300 tys. członków.

Jednostkami organizacyjnymi samorządu jest Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych oraz Okręgowe Izby powołane uchwałą Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych (NIPiP)  jest jednostką organizacyjną samorządu pielęgniarek i położnych posiadającą osobowość prawną. NIPIP wraz z okręgowymi izbami pielęgniarek i położnych reprezentuje osoby wykonujące zawód pielęgniarki lub położnej, by jak najlepiej dbać o interesy zawodowe, społeczne i gospodarcze tej grupy.

W zakresie zainteresowań NIPiP leży także troska o system kształcenia i jakość osób wykonujących zawód pielęgniarki i położnej.

Zadania NIPiP:

 • przestrzeganiem przepisów prawa dotyczącego wykonywania zawodu i zasad etyki zawodowej pielęgniarki i położnej.
 • czuwanie nad poszanowaniem prawa samorządowego,
 • NIPiP informuje o kierunkach rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce,
 • przedstawia zajmowane stanowisko w wybranych sprawach dotyczących stanu zdrowia społeczeństwa i polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia.

Okręgowe Izby posiadają autonomię i osobowość prawną.

Organami samorządu są:

 • Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych,
 • Naczelny Sąd Pielęgniarek i Położnych,
 • Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej,
 • Naczelna Komisja Rewizyjna i odpowiednio:
 • okręgowe rady pielęgniarek i położnych,
 • okręgowy sąd pielęgniarek i położnych,
 • okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej,
 • okręgowa komisja rewizyjna.

Do najważniejszych zadań samorządu należy:

 • sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu,
 • ustalenie zasad etyki zawodowej,
 • ustalenie standardów zawodowych,
 • prowadzenie orzecznictwa zawodowego,
 • wydawanie prawa wykonywania zawodu.
 • Samorząd pielęgniarek i położnych reprezentuje zawodowe, społeczne i gospodarcze interesy tych zawodów.

Od momentu powstania samorządu w 1991 roku do chwili obecnej, nastąpiło wiele zmian dotyczących naszych zawodów.

Dokonała się transformacja kształcenia przed i podyplomowego. Dzięki niej pielęgniarki i położne są coraz lepiej wykształconymi profesjonalistami, a kształcenie zostało dostosowane do wymogów Unii Europejskiej. Odbywa się ono na poziomie wyższym zawodowym.

Zorganizowany został również system kształcenia podyplomowego.
Samorząd podejmuje także decyzje i wydaje zezwolenia na indywidualną i grupową praktykę pielęgniarek i położnych, dzięki czemu sprawowany jest nadzór nad wykonywaniem zawodu, a tym samym nad jakością świadczeń zdrowotnych.
Wszystkie działania podejmowane przez samorząd pielęgniarek i położnych mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa polskiemu społeczeństwu, które korzysta z usług świadczonych przez pielęgniarki i położne.

Najważniejsze Ustawy :

%d bloggers like this: