Naczelna i Okręgowa Komisja Rewizyjna

Naczelna Komisja Rewizyjna

Naczelna Komisja Rewizyjna jest organem Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.


Do zakresu czynności Przewodniczącego Naczelnej Komisji Rewizyjnej należy:

 • reprezentowanie Komisji;
 • zwoływanie posiedzeń Komisji;
 • opracowywanie planu pracy Komisji i czuwanie nad jego realizacją;
 • podpisywanie korespondencji w imieniu Komisji;
 • składanie w imieniu Komisji informacji na posiedzeniach Naczelnej Rady i sprawozdań na Krajowym Zjeździe.


Naczelna Komisja Rewizyjna wykonuje swoje zadania w szczególności poprzez:

 • okresową, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, kontrolę dokumentów finansowych, bankowych i kasowych Naczelnej Izby, prawidłowego ich zatwierdzania, obiegu i księgowania;
 • nadzór nad realizacją uchwał Krajowego Zjazdu, Naczelnej Rady i jej Prezydium, dotyczących spraw finansowych i gospodarczych;
 • kontrolę działalności finansowej i gospodarczej Naczelnej Rady,
 • przedstawienie Krajowemu Zjazdowi sprawozdania wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Naczelnej Rady;
 • przedstawienie Naczelnej Radzie okresowych informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli;
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z wykonania budżetu organów Naczelnej Izby;
 • kontrolę prawidłowości gospodarowania finansami i zgodność wydatków z budżetem i uchwałami Naczelnej Rady, Prezydium Naczelnej Rady;
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością okręgowych komisji rewizyjnych, polegającą kontrolowaniu działalności okręgowych komisji rewizyjnych;
 • udzielanie wskazówek, wytycznych, wyjaśnień i zaleceń do wykonania przez OKR wizytacji.

Kamilla Gólcz – Przewodnicząca Naczelnej Komisji Rewizyjnej VII Kadencji

Członkowie naczelnej komisji rewizyjnej:
Ewa Adamczyk, Jolanta Arendarczuk, Krystyna Grabowska, Urszula Jakubowska, Monika Kowalska, Regina Maliszewska, Marcin Nawrocki, Bogusława Serzysko, Małgorzata Sobania, Agnieszka Zborowska.

Obsługa kancelaryjna finansowa i prawna Naczelnej Komisji:
e-mail: m.mazurek@nipip.pl
Kontakt: Asystent w kancelarii NKR – mgr Marzena Mazurek
tel. 22-327-61-75

Okręgowa Komisja Rewizyjna

W skład Okręgowej Komisji Rewizyjnej wchodzi przewodniczący oraz członkowie, którzy są wybrani przez okręgowy zjazd. Kadencja tej komisji trwa 4 lata.
Na pierwszym posiedzeniu Okręgowej Komisji Rewizyjnej ustala się liczbę
wiceprzewodniczących oraz dokonuje się ich wyboru. Na tym posiedzeniu wybiera się również sekretarza Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
Posiedzenia Okręgowej Komisji Rewizyjnej zwoływane są przez przewodniczącego w miarę potrzeb.

Każda Okręgowa Izba ma doprecyzowany regulamin dotyczący prac Okręgowej Komisji Rewizyjnej, który opiera się na tych ogólnych zasadach. Każdy regulamin powinien zawierać informację, z jakim wyprzedzeniem członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej powinni zostać powiadomieni o terminie, miejscu i porządku obrad komisji, ale nie może to być termin krótszy niż 7 dni przed terminem posiedzenia.

Pracami Okręgowej Komisji Rewizyjnej kieruje przewodniczący, jeśli przewodniczący z jakiegoś powodu jest niedysponowany, obowiązki jego przejmuje wiceprzewodniczący.
Jeśli jest kilku wiceprzewodniczących, to te obowiązki przejmuje osoba wyznaczona przez przewodniczącego Komisji.

Do zadań przewodniczącego Komisji należy:

 • reprezentowanie komisji,
 • opracowywanie planu działania komisji oraz
 • jej czuwanie nad przebiegiem jego realizacji,
 • przedstawianie w imieniu komisji informacji na posiedzeniach okręgowej rady oraz sprawozdań okręgowemu zjazdowi i Naczelnej Komisji Rewizyjnej.

Okręgowa Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały tylko, jeśli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków.

Uchwały podejmowane są większością głosów. Z każdego posiedzenia Komisji sporządza się protokół.

Czym się zajmuje Komisja Rewizyjna?
Komisja ma za zadanie:

 • wykonywać okresową kontrolę finansową , nie rzadziej niż na 6 miesięcy, wszystkich dokumentów bankowych i kasowych izby.
 • sprawdza, czy zostały one prawidłowo zatwierdzone oraz czy ich obieg i księgowanie są zgodne z przepisami.
 • nadzór nad realizacją uchwał okręgowego zjazdu, okręgowej rady i jej prezydium dotyczących ściśle spraw gospodarczych oraz finansowych.
 • komisja kontroluje również czy wydatki związane z budżetem i uchwałami okręgowej rady są poprawnie gospodarowane.
 • składanie okręgowej radzie wniosków i informacji, natomiast okręgowemu zjazdowi rocznych oraz kadencyjnych sprawozdań z prac Komisji.

Kontrola Okręgowej Komisji Rewizyjnej przeprowadzana jest na podstawie uchwały Okręgowej Komisji Rewizyjnej określającą datę oraz zakres przeprowadzanej kontroli. Komisja ma obowiązek zawiadomić okręgową radę z wyprzedzeniem 7 dniowym, informując ją o zakresie kontroli.

Jedynie podczas sprawdzania stanu kasy okręgowej izb, komisja rewizyjna nie ma obowiązku informować o tym okręgowej rady.

Każda kontrola zakończona jest sporządzeniem protokołu i zaleceniami pokontrolnymi. Szczegóły dotyczące terminów, w jakich mogą się odwoływać poszczególne organy w każdej okręgowej izbie zgodne z ich zatwierdzonym regulaminem.

Obsługą kancelaryjną, finansową i prawną okręgowej komisji rewizyjnej zajmuje się biuro okręgowej izby.


%d bloggers like this: