Prawa Rodzicielskie cz. II

Prawa Rodzicielskie cz. II

Po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego pracownica ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu i wrócić do pracy, jeżeli:

 • pozostałą część urlopu macierzyńskiego wykorzysta pracownik – ojciec wychowujący dziecko;
 • przez okres odpowiadający okresowi, który pozostał do końca urlopu macierzyńskiego, osobistą opiekę nad dzieckiem będzie sprawował ubezpieczony –ojciec dziecka, który w celu sprawowania opieki przerwał działalność zarobkową.

Jeżeli pracownica jest matką opiekującą się dzieckiem poniżej czwartego roku życia, to do ukończenia przez nie tego wieku pracodawca nie może bez jej zgody:

 • zatrudniać jej w godzinach nadliczbowych oraz godzinach nocnych,
 • w systemie przerywanego czasu pracy, a także
 • delegować poza stałe miejsce pracy.

Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat, przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze:

 • 16 godzin lub
 • 2 dni, kiedy praca odbywa się w systemie dyżurowym, np.12 h i z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

O sposobie wykorzystania zwolnienia w danym roku kalendarzowym decyduje pracownik w pierwszym wniosku.
Ze względu na różne formy zatrudnienia pielęgniarek tj. 7,35 h, 12 h, 24 h należy pamiętać,
że sposób obliczania należnych 2 dni opieki nad dzieckiem do 14 r.ż. ma się jak 1:1, tzn. 1 dzień urlopu opiekuńczego za tzw. jedną jednostkę dyżurową.

Bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego pracownica ma prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze:

 • 32 tygodni –  w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;
 • 34 tygodni – w przypadku porodu mnogiego.

Urlop rodzicielski jest udzielany jednorazowo, albo w nie więcej niż w 4 częściach, przypadających bezpośrednio jedna po drugiej, w wymiarze wielokrotności tygodnia, nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia.

Wniosek należy złożyć w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu.

16 tygodni urlopu rodzicielskiego może być udzielone w terminie nieprzypadającym bezpośrednio po poprzedniej części tego urlopu. Liczba wykorzystanych w tym trybie części urlopu pomniejsza liczbę części przysługującego urlopu wychowawczego.

Z urlopu rodzicielskiego jednocześnie mogą korzystać oboje rodzice dziecka, przy czym całkowita liczba dni urlopu dla oboga rodziców jest liczona łącznie.
Pracownik może łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy.

Wymiar urlopu ulega wtedy wydłużeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w trakcie korzystania z urlopu lub jego części:

 • 64 tygodnie –  w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;
 • 68 tygodni – w przypadku porodu mnogiego.

Należy również pamiętać, że w okresie przebywania na urlopie macierzyńskim/ tacierzyńskim, wychowawczym lub rodzicielskim, pielęgniarki są zwolnione z obowiązku opłacania składek członkowskich na rzecz samorządu zawodowego.

Na podstawie Kodeksu pracy .

%d bloggers like this: