Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej cz.I

Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej cz.I

Etyka(z st. gr. ethos- ,,zwyczaj”) – dział filozofii, zajmujący się badaniem moralności i tworzeniem systemów myślowych, z których można wyprowadzać zasady moralne.

Przyrzeczenie

,, Z głębokim szacunkiem i czcią przyjmuję nadany mi tytuł pielęgniarki/ położnej i uroczyście przyrzekam”

 1. Sprawować profesjonalną opiekę nad życiem i zdrowiem ludzkim.
 2. Według najlepszej mej wiedzy przeciwdziałać cierpieniu, zapobiegać chorobom, współuczestniczyć w procesie terapeutycznym.
 3. Nieść pomoc każdemu człowiekowi bez względu na rasę, wyznanie religijne, narodowość, poglądy polityczne, stan majątkowy i inne różnice.
 4. Okazywać pacjentom należny szacunek, nie nadużywać ich zaufania oraz przestrzegać tajemnicy zawodowej.
 5. Strzec godności zawodu pielęgniarki/położnej, a do współpracowników odnosić się z szacunkiem i życzliwością, nie podważać ich zaufania, postępować bezstronnie mając na względzie przede wszystkim dobro pacjenta.
 6. Wdrażać do praktyki nowe zdobycze nauk medycznych, społecznych i humanistycznych oraz systematycznie doskonalić swoje umiejętności i wiedzę dla dobra zawodu.
 7. Rzetelnie wypełniać obowiązki wynikające z pracy w tym zawodzie.

Zasady etyki zawodowej wynikają z uniwersalnych zasad etycznych i zobowiązują pielęgniarki i położne do przestrzegania praw pacjenta i dbania o godność zawodu.

Działalność zawodowa pielęgniarki i położnej to świadome i dobrowolne podejmowanie profesjonalnych działań na rzecz pacjentów niezależnie od ich sytuacji zdrowotnej i społecznej.

Swoją postawą osobistą, zawodową i społeczną pielęgniarki mają dbać o prestiż zawodu i podnosić jego znaczenie w społeczeństwie. Czynności zawodowe nie mogą służyć aktom bezprawnym, ani też powodować szkód dla zdrowia ludzkiego.

Pielęgniarka/ położna posiadająca pełne uprawnienia zawodowe ponosi osobistą odpowiedzialność za swoje działania, działa zawsze w interesie swoich pacjentów szczególnie tam, gdzie ich życie i zdrowie może być zagrożone.

Wszelkie szczegółowe ustalenia dotyczące uzupełniającej działalności zawodowej pielęgniarki/ położnej w zakresie działalności naukowo- badawczej, edukacyjnej i administracyjno- organizacyjnej powinny uwzględniać powyższe zasady ogólne.

Pielęgniarka/ położna a pacjent

Pełniąc rolę zawodową pielęgniarki są zobowiązane do:

 • Udzielania wszystkim pacjentom troskliwej opieki zgodnej z obowiązującymi standardami,
 • Udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach oraz sytuacji zagrożenia życia,
 • Udzielania pacjentowi rzetelnej i zrozumiałej informacji dotyczącej procesu pielęgnowania.

We współpracy z pacjentem powinny okazywać życzliwość, wyrozumiałość, cierpliwość, stwarzając atmosferę wzajemnego zaufania i zrozumienia.

Pielęgniarki zobowiązane są przestrzegać następujących zasad wynikających z praw pacjenta:

 • Respektować prawo do intymności i godności osobistej podczas udzielania świadczeń medycznych,
 • Realizować świadczenia pielęgniarskie za zgodą pacjenta, o ile jest on zdolny ją sformułować,
 • Poinformować pacjenta, a przypadku odmowy wyrażenia przez niego zgody, o możliwych skutkach jego decyzji oraz podjąć próbę przekonania, aby zmienił swoje zdanie.

Pielęgniarki obowiązuje zachowanie w tajemnicy wszystkich wiadomości o pacjencie i jego środowisku (rodzinnym, społecznym) uzyskanych w związku z pełnieniem roli zawodowej.

Przekazywanie przez pielęgniarkę/ położną informacji o stanie zdrowia pacjenta innym członkom zespołu terapeutycznego nie jest naruszeniem tajemnicy zawodowej.

Pielęgniarka/położna umożliwia pacjentowi kontakt z rodziną w miarę potrzeby pomaga rodzinie w sprawowaniu nad nim opieki oraz edukuje członków rodziny w zakresie dalszego postępowania pielęgnacyjnego.

Na prośbę pacjenta lub jego rodziny pielęgniarka/ położna umożliwia kontakt z duchownym, stwarzając w miarę możliwości odpowiednie warunki.

Należy dokładać wszelkich starań, aby zapewnić pacjentowi humanitarną opiekę terminalną, godne warunki umierania wraz z poszanowaniem uznawanych przez niego wartości.

Położna powinna przyczynić się do stworzenia godnych warunków i rodzinnej atmosfery w czasie porodu.

Nie można żądać od pacjentów dodatkowego wynagrodzenia, ani też uzależniać swoich usług od uzyskania korzyści materialnych.

Już jutro zapraszamy do cz. II, tam będą omawiane następujące kwestie:

 • Pielęgniarka/położna a praktyka zawodowa i nauka
 • Pielęgniarka/położna a samorząd pielęgniarek i położnych
 • Pielęgniarka/ położna a współpracownicy
 • Pielęgniarka/położna a zasady postępowania wobec społeczeństwa

Materiał został opracowany na podstawie:

 1. KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
 2. ETYKA
%d bloggers like this: