Struktura Naczelnej i Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

Struktura Naczelnej i Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

Naczelna Rada spośród siebie wybiera Prezydium.

Zaś Prezydium Naczelnej Rady stanowią:

 • prezes,
 • wybrani przez Naczelną Radę wiceprezesi,
 • sekretarz,
 • skarbnik 
 • członkowie.

Naczelna Rada kieruje działalnością samorządu w czasie pomiędzy Krajowymi Zjazdami.

Do jej podstawowych obowiązków należy:

  • wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdu
  • analizowanie i opiniowanie kierunków rozwoju ochrony zdrowia ludności
  • przygotowanie wniosków dotyczących zasad etyki zawodowej
  • ustalanie standardów zawodowych i standardów kwalifikacji zawodowych obowiązujących na poszczególnych stanowiskach pracy
  • określanie zasady wykonywania obowiązku dotyczącego aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych przez pielęgniarki i położne
  • reprezentowanie samorządu, w tym w ustalanie warunków umów związanych z przekazywaniem przez ministra właściwego do spraw zdrowia środków finansowych na realizację zadań określonych w art. 91 ust. 1
  • rozpatrywanie odwołań od uchwał okręgowych rad
  • uchwalanie budżetu organów Naczelnej Izby
  • podejmowanie uchwał w innych sprawach należących do samorządu niezastrzeżonych dla innych organów
  • ustalenie wzorów pieczęci organów samorządu
  • prowadzenie Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych
  • opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących ochrony zdrowia i zasad organizacji opieki zdrowotnej oraz zawodów medycznych
  • prowadzenie rejestru ukaranych pielęgniarek i położnych
  • ustalanie obszaru działania poszczególnych okręgowych izb, ich liczbę i siedziby na wniosek właściwych okręgowych zjazdów
  • Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych określa, w drodze uchwały, wzór uroczystego stroju zawodowego pielęgniarki i położnej oraz zasady jego używania, mając na uwadze tradycję i historyczne uwarunkowania obu zawodów.
  • Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych określa, w drodze uchwały, ramowy program przeszkolenia, sposób i tryb odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia, mając na uwadze konieczność odnowienia wiedzy i umiejętności praktycznych przez pielęgniarki i położne powracające do wykonywania zawodu oraz czas, w którym pielęgniarka i położna nie wykonywały zawodu.
  • Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych określa w drodze uchwały wzór zaświadczeń, stwierdzających, że pielęgniarka lub położna posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz, że posiadany dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji odpowiada dokumentom potwierdzającym formalne kwalifikacje pielęgniarki lub położnej wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz wzór zaświadczenia o przebiegu pracy zawodowej
  • Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych prowadzi Rejestr Organizatorów Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, w przypadku Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych oraz utworzonych przez nie spółek prawa handlowego, w których posiadają one udziały lub akcje, lub innych utworzonych przez nie podmiotów

Ponadto:

Okręgowe Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych informują, w trybie ostrzeżenia w systemie IMI, odpowiednie władze lub organizacje pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej o pielęgniarce lub położnej, wobec których:

1) okręgowa rada pielęgniarek i położnych albo Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych podjęła uchwałę o:

a) zawieszeniu prawa wykonywania zawodu,

b) ograniczeniu wykonywania określonych czynności zawodowych,

2) sąd pielęgniarek i położnych wydał orzeczenie, w którym:

a) ograniczył zakres czynności w wykonywaniu zawodu,

b) zawiesił prawo wykonywania zawodu,

c) pozbawił prawa wykonywania zawodu.

3) sąd powszechny orzekł zakaz wykonywania zawodu,

4) sąd powszechny albo prokurator tytułem środka zapobiegawczego zastosował zawieszenie w wykonywaniu zawodu – w terminie 3 dni od dnia uprawomocnienia się uchwały, orzeczenia lub postanowienia o zastosowaniu środka zapobiegawczego

 

 • Okręgowe Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelna Rada Pielęgniarek niezwłocznie informują odpowiednie władze lub organizacje pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej o wygaśnięciu w/w sankcji oraz o wszelkich decyzjach wpływających na zmianę terminu ich wygaśnięcia.
 • Okręgowe Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych informują odpowiednie władze lub organizacje pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, w trybie ostrzeżenia w systemie IMI, o tożsamości pielęgniarki lub położnej, które w postępowaniu o uznanie kwalifikacji posłużyły się podrobionymi lub przerobionymi dokumentami potwierdzającymi posiadanie kwalifikacji zawodowych, w terminie 3 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądowego w tej sprawie.
 • Okręgowe Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych niezwłocznie informują na piśmie pielęgniarkę lub położną, których dotyczą ostrzeżenia, o ich przekazaniu odpowiednim władzom lub organizacjom pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej za pośrednictwem systemu IMI oraz o możliwości złożenia wniosku o ich sprostowanie albo usunięcie.

 

SKŁAD OBECNEGO PREZYDIUM

NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH:

 

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych – Zofia Małas 

Wiceprezesi Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych:

Sebastian Irzykowski  

Mariola Łodzińska

Ewa Janiuk

Sekretarz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych – Joanna Walewander 

Skarbnik Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych – Danuta Adamek 

Członkowie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych:  Tomasz Krzysztyniak,  Jacek Gawłowski, Teresa Kuziara, Mariola Głowacka, Elżbieta Madajczyk, Tomasz Kaczmarek, Andrzej Tytuła, Agnieszka Kałużna, Sabina Wiatkowska, Wiesława Welke, Anna Czarnecka, Małgorzata Zawirowska.

 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych

 

Okręgową Izbę tworzą pielęgniarki i położne wpisane do rejestru pielęgniarek i położnych prowadzonego przez okręgową radę. Obszar działania poszczególnych okręgowych izb, ich liczbę i siedziby ustala Naczelna Rada na wniosek właściwych okręgowych zjazdów.

Okręgowa Rada kieruje działalnością Okręgowej Izby i wykonuje zadania samorządu na obszarze działania izby, w szczególności:

 • wykonuje uchwały okręgowego zjazdu;
 • stwierdza oraz przyznaje prawo wykonywania zawodu;
 • prowadzi rejestr pielęgniarek i rejestr położnych;
 • powołuje komisje i zespoły problemowe i kieruje ich pracą;
 • prowadzi bieżące sprawy izby i wykonuje zadania zlecone przez Naczelną Radę;
 • składa roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności oraz z wykonania budżetu przed okręgowym zjazdem;
 • współpracuje z terenowymi organami administracji rządowej oraz z jednostkami samorządu terytorialnego.

Prezydium Okręgowej Rady składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Skarbnika i Członków.

Przewodniczący jest wybierany przez Okręgowy Zjazd, natomiast reszta osób jest wybierana spośród członków okręgowej rady.

Prezydium działa w imieniu Okręgowej Rady w sprawach określonych jej uchwałą, z wyjątkiem spraw określonych w art. 31 pkt 6.

W posiedzeniach Okręgowej Rady i jej prezydium mają prawo uczestniczyć, z głosem doradczym, przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej, przewodniczący Okręgowego Sądu oraz Okręgowy Rzecznik.

 

%d bloggers like this: