Naczelny i Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Naczelny i Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 

Okręgowy Rzecznik odpowiedzialności zawodowej wszczyna postępowanie wyjaśniające, jeżeli uzyskał wiarygodną informację o przewinieniu pielęgniarki lub położnej.

Jeśli zachodzą okoliczności wyłączające postępowanie z urzędu z zakresu odpowiedzialności zawodowej, okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania, które doręcza wraz z uzasadnieniem pokrzywdzonemu i pielęgniarce lub położnej, na którą złożono skargę.

Na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego pokrzywdzonemu przysługuje zażalenie do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, a jeżeli postanowienie to wydał Naczelny Rzecznik, zażalenie przysługuje do Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych.

Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego lub o umorzeniu tego postępowania wymaga zatwierdzenia przez okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej.

Jeżeli dane istniejące w chwili wszczęcia postępowania lub zebrane w jego toku zawierają ostateczne podstawy do przedstawienia zarzutów pielęgniarce lub położnej, której dotyczy postępowanie, rzecznik odpowiedzialności zawodowej sporządza postanowienie o przedstawieniu zarzutów, ogłasza je niezwłocznie pielęgniarce lub położnej i przesłuchuje ją na okoliczność tych zarzutów.

Postanowienie o przedstawieniu zarzutów zawiera:

  • wskazanie pielęgniarki lub położnej,
  • dokładne określenie zarzucanego jej przewinienia zawodowego i uzasadnienie.

Na wniosek pielęgniarki lub położnej, której dotyczy postępowanie, jej obrońca może być obecny przy składaniu wyjaśnień.

W toku postępowania wyjaśniającego rzecznik odpowiedzialności zawodowej powinien dążyć do wszechstronnego wyjaśnienia sprawy. W tym celu może on przesłuchać pielęgniarkę, której dotyczy postępowanie, świadków, biegłych, jak również wprowadzić inne dowody.

Odmowa złożenia wyjaśnień przez pielęgniarkę lub położną, której dotyczy postępowanie, nie wstrzymuje postępowania.

Analiza spraw toczących się w organach okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej oraz Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, a także analiza ankiet i wniosków pokontrolnych zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej pozwoliły na wysunięcie następujących spostrzeżeń:

  • w zakładach opieki zdrowotnej drastycznie ulegają pogorszeniu warunki wykonywania pracy ze względu na zmniejszenie liczby pielęgniarek, położnych oraz zwalnianie personelu pomocniczego,
  • wycofanie się pracodawców z udziału w finansowaniu kształcenia i doskonalenia podyplomowego pielęgniarek i położnych,
  • niejednokrotnie zleca się pielęgniarkom i położnym wykonywanie czynności porządkowych i innych wykonywanych dotychczas przez personel pomocniczy.

Stan taki prowadzi do przeciążenia pielęgniarek pracą przy jednoczesnej niemożliwości realizacji zadań w zakresie opieki nad pacjentem, w sytuacji dalszego zmniejszania zatrudnienia, co stanowi przyczynę wzrostu zaniedbań i wykroczeń zawodowych.

Kancelaria Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00

Specjalista w Kancelarii NRzOZ: mgr Małgorzata Kilarska
tel. 22-327-61-76; 22-327-61-61 | e-mail: nroz@nipip.pl

Okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych

Okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych, to osoba zajmująca się rozpatrywaniem skarg związanych z odpowiedzialnością zawodową, jak również prewencją wykroczeń zawodowych pielęgniarek i położnych poprzez prowadzenie szkoleń/konferencji w temacie odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych, przepisów regulujących działalność pielęgniarek i położnych, prowadzenia dokumentacji.

Wybierany jest na okres 4 lat. Zastępca wybierany jest na okres kadencji rzecznika. Siedzibą okręgowego rzecznika jest Okręgowa Izba Pielęgniarek i położnych, gdzie pełni dyżury w godzinach pracy biura. Wszystko można znaleźć na stronie internetowej każdej okręgowej izby.

Odpowiedzialność zawodową ponosimy za:

  • Zawinione naruszenie zasad wykonywania zawodu
  • Naruszenie przepisów regulujących wykonywanie zawodu pielęgniarki i położnej
  • Postępowanie sprzeczne z zasadami etyki zawodowej.

Za każde przewinienie można ponieść konsekwencje. Oznacza to, że można otrzymać wyrok karny, cywilny lub karę dyscyplinarną wymierzoną także przez pracodawcę oraz orzeczenie w podmiocie odpowiedzialności zawodowej.

Rzecznik ma za zadanie sprawdzić okoliczności popełnionego błędu zarówno na korzyść, jak i niekorzyść pielęgniarki bądź położnej. Jeśli uzyska wiarygodną informację o przewinieniu, wówczas wszczyna postępowanie wyjaśniające. Musi jednak wnikliwie zbadać sprawę, czy nie zachodzą jakiekolwiek okoliczności wyłączające to postępowanie.

Jeśli stwierdza, że nie popełniono błędu, wysyła odmowę z uzasadnieniem, zarówno pokrzywdzonemu jak i pielęgniarce bądź położnej.

W momencie, gdy postępowanie już się toczy, ale rzecznik nie stwierdzi uchybień, postępuje podobnie.

Do każdej odmowy osoba pokrzywdzona może złożyć zażalenie do Naczelnego Rzecznika bądź Naczelnego Sądu.

Gdyby jednak okazało się, że został popełniony błąd, rzecznik sporządza postanowienie o przedstawieniu zarzutów, ogłasza je niezwłocznie pielęgniarce lub położnej i przesłuchuje ją na okoliczność tych zarzutów.

W czasie postępowania wyjaśniającego rzecznik powinien dążyć do wszechstronnego wyjaśnienia sprawy. Może powołać na przesłuchanie pielęgniarkę, położną, której dotyczy sprawa, jak również świadków, biegłych czy inne dowody. Pielęgniarka bądź położna może odmówić składania zeznań, to nie wstrzymuje jednak postępowania wobec niej.

Rzecznik składa wniosek do sądu, w którym przedstawia zgromadzony materiał dowodowy, okoliczności powstania szkody wskazane przez osobę poszkodowaną. Jest obecny na rozprawach sądowych, w których powinien brać aktywny udział, dążąc do wyjaśnienia okoliczności spraw istotnych do ustalenia prawdy. W przypadku gdy rzecznik uzna, że wyrok jest niesłuszny, może go zaskarżyć.

Bez względu na sposób zakończenia postępowania, rzecznik może formułować wnioski dotyczące zarzucanego czynu wskazując na jego szkodliwość dla jakości opieki nad pacjentem, dla dobrego imienia pielęgniarki/położnej lub zakładu opieki zdrowotnej, na okoliczności, które spowodowały, że naruszono reguły wykonywania zawodu lub niezadowolenia pacjenta. Treść wniosków może przedłożyć kierownictwu zakładu.

Okręgowy Rzecznik prowadzi także statystykę prowadzonych postępowań, które służą mu później w działalności szkoleniowej i zapobiegawczej bez podawania nazw zakładów lub stron postępowania.

Ustawa z dn. 1 lipca 2011 o samorządzie pielęgniarek i położnych.

%d bloggers like this: