Wybory Delegatów na Okręgowy Zjazd

Wybory Delegatów na Okręgowy Zjazd

WYBORY W REJONACH NA OKRĘGOWY ZJAZD

Wybory delegatów na Okręgowy Zjazd – zarządza Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych powołuje Okręgową Komisję Wyborczą. (W obecnej kadencji wybory powinny odbyć się do końca września 2019 r.)

Okręgowa Komisja Wyborcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Okręgową Radę.

Okręgowa Rada ustala rejony wyborcze (obejmują np. szpital, ZOZ-y, dla pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w ramach indywidualnej lub grupowej praktyki, rejon wyborczy może być tworzony na określonym terytorium) .

Rejony wyborcze oraz określenie liczby delegatów jest dokonywane na podstawie rejestrów prowadzonych przez Okręgową Radę.

Rada określa liczbę delegatów na zjazd z każdego rejonu wyborczego.

Obliczenie liczby delegatów z danego rejonu wyborczego dokonuje się poprzez podzielenie liczby osób wynikających z rejestru wyborczego danego rejonu, poprzez liczbę określoną przez Okręgową Radę jednolicie dla wszystkich rejonów wyborczych ( np. 1 mandat na 40 pielęgniarek ).

Okręgowa Rada może określić liczbę mandatów przypadającą na pielęgniarki i położne proporcjonalnie do ich liczby w rejonie wyborczym, w takim przypadku głosowanie odbywa się odrębnie na pielęgniarki i położne.

Członek samorządu nie wykonujący zawodu, w tym emeryt lub rencista może uczestniczyć w wyborach we wskazanym przez siebie rejonie wyborczym na obszarze Okręgowej Izby, której jest członkiem.

Bierne prawo wyborcze ( prawo wybieralności – prawo do kandydowania ) nie przysługuje pielęgniarce lub położnej:

 • Która za okres co najmniej jednego roku w okresie pięciu lat przed dniem wyborów nie opłacała składek członkowskich.
 • Ma orzeczoną karę zakazu pełnienia funkcji z wyboru w organach samorządu wydaną przez Okręgowy lub Naczelny Sąd Pielęgniarek i Położnych.
 • Ma zawieszone prawo wykonywania zawodu.
 • Ukaranej przez Okręgowy lub Naczelny Sąd karą inną niż kara upomnienia.
 • Ukaranej prawomocnym wyrokiem sądu środkiem karnym- pozbawienia praw publicznych lub zakazem wykonywania zawodu, sąd lub prokurator wydał postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia prawa wykonywania zawodu.
 • Skazanej prawomocnym wyrokiem sądu za umyślnie popełnione przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

Czynne prawo wyborcze (prawo wybierania) nie przysługuje członkowi samorządu który:

 • Ma orzeczoną karę zakazu pełnienia funkcji z wyboru w organach samorządu wydaną przez Okręgowy lub Naczelny Sąd Pielęgniarek i Położnych.
 • Ma zawieszone prawo wykonywania zawodu.
 • Ukaranemu prawomocnym wyrokiem sądu, środkiem karnym- pozbawienia praw publicznych lub zakazem wykonywania zawodu, lub sąd, lub prokurator wydał postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia prawa wykonywania zawodu.

ZEBRANIE WYBORCZE rejonu wyborczego zwołuje (w porozumieniu z pełnomocnikiem rejonu) i nadzoruje Okręgowa Komisja Wyborcza.

Zebrania organizowane są na terenie rejonu wyborczego.

Pielęgniarki i położne powinny być zawiadomione o terminie i miejscu zebrania co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem.

Na zebraniu wyborczym, w głosowaniu jawnym wybiera się przewodniczącego zebrania oraz min. dwóch członków komisji mandatowo – skrutacyjnej. Brak lub niemożność wybrania przewodniczącego zebrania i min. dwóch członków komisji mandatowo – skrutacyjnej uniemożliwia przeprowadzenie wyborów.

Członkowie komisji mandatowo – skrutacyjnej nie mogą kandydować w wyborach.

Kandydatów na zjazd okręgowy zgłasza się pisemnie lub ustnie podczas zebrania wyborczego (zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko zgłaszającego, imię i nazwisko, zawód i miejsce pracy kandydata).

Kandydaturę może zgłosić wyłącznie osoba biorąca udział w zebraniu wyborczym ( w tym samodzielnie kandydat).

Osoba zgłoszona powinna oświadczyć, ze wyraża zgodę na kandydowanie ( ustnie lub pisemnie).

Kandydaci powinni przedstawić informację o przebiegu pracy zawodowej i społecznej.
Uczestnicy zebrania mogą zadawać pytania kandydatom.

Głosowanie przeprowadza i nadzoruje komisja mandatowo – skrutacyjna.

Do zadań komisji należy:

 • Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów.
 • Przygotowanie kart do głosowania ze wskazaniem kandydatów w kolejności alfabetycznej).
 • Ustalenie wyników głosowania po przeliczeniu oddanych głosów i sporządzenie listy wybranych delegatów na Okręgowy Zjazd.
 • Ogłoszenie wyników wyborów w rejonie wyborczym.

Głosowanie odbywa się przy użyciu jednakowo oznakowanych kart do głosowania.

Głosować można wyłącznie osobiście.

Wybrane zostają osoby , które uzyskały kolejno największą liczbę głosów.

Jeżeli liczba kandydatów nie przekracza liczby delegatów na okręgowy zjazd, wybrane zostają wszystkie osoby, które uzyskały jakąkolwiek liczbę głosów .
Dokonanie wyboru mniejszej liczby delegatów, nie ma wpływu na ważność wyborów.

Wybory są ważne bez względu na liczbę głosujących.

Wybrani delegaci na zjazd okręgowy wybierają spośród siebie pełnomocnika rejonu.

Pełnomocnik Okręgowej Rady działa w granicach pełnomocnictwa w imieniu Rady i na rzecz członków samorządu danego rejonu wyborczego.

Do obowiązków Pełnomocnika Okręgowej Rady należy w szczególności:

 • Udział w negocjowaniu warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych na terenie zakładu.
 • Integrowanie środowiska pielęgniarek i położnych.
 • Informowanie o uchwałach Okręgowej Rady.
 • Wykonywanie czynności zleconych przez Okręgową Radę.
 • Opiniowanie wniosków o dofinansowanie kształcenia, pomoc socjalną członków samorządu.

Źródło: Regulamin Okręgowej Komisji Wyborczej

%d bloggers like this: