Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej cz. II

Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej cz. II

Troska o zachowanie godności jest troską o własny poziom życia społecznego, moralnego i duchowego.

Warto pamiętać, że naruszając godność innej osoby, narusza się godność własną.

Podstawowe cele i wartości zawodu pielęgniarki określa Kodeks Etyki Zawodowej, którego postanowienia i interpretacje stanowią wytyczne dla zachowań związanych z jego wykonywaniem.

W poprzednim materiale dotyczącym Kodeksu Etyki zawodowej (cz.I.) omawialiśmy następujące kwestie:

  • wyjaśnienie terminu etyka,
  • przyrzeczenie pielęgniarki i położnej,
  • pielęgniarka/ położna a pacjent.

Zapraszamy do części II.

Pielęgniarka/położna a praktyka zawodowa i nauka

Obowiązkiem pielęgniarki/ położnej jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Pielęgniarce/położnej nie wolno wykonywać zleceń lekarskich bez wyraźnego polecenia na piśmie umożliwiającego identyfikację lekarza i pacjenta, z wyjątkiem sytuacji nagłych, stanowiących zagrożenie życia pacjenta.

Pielęgniarki posiadają prawo dostępu do informacji istotnych dla realizacji czynności zawodowych oraz związanych zarówno z bezpieczeństwem osobistym pielęgniarki, jak i pacjenta.

Obowiązkiem pielęgniarek i położnych jest dokładne dokumentowanie swojej działalności zawodowej i zabezpieczenie dokumentów.

Pielęgniarki mają prawo odmówić uczestnictwa w zabiegach i eksperymentach biomedycznych, które są sprzeczne z uznawanymi przez nie normami etycznymi.

Pielęgniarki są zobowiązane do działalności na rzecz promocji zdrowia.

Jeśli pielęgniarka zorientuje się, że w postępowaniu medycznym został popełniony błąd (zwłaszcza w przypadku błędu zagrażającego życiu lub zdrowiu chorego), niezwłocznie powinna powiadomić o tym odpowiednie osoby z zespołu terapeutycznego.

Pielęgniarka/położna powinna uczestniczyć w działalności krajowych i międzynarodowych organizacji pielęgniarsko/położniczych na rzecz ochrony zdrowia społeczeństwa, przysparzając tym samym prestiżu zawodowi. Współuczestniczyć w miarę swoich możliwości w rozwoju badań naukowych z zakresu pielęgniarstwa, położnictwa oraz edukacji swojej grupy zawodowej.

Pielęgniarka/położna powinna cenić i szanować swój zawód, chronić jego godność, a w pracy zawodowej powinna postępować tak, aby budzić szacunek i zaufanie, powstrzymać się od jakiegokolwiek działania, które mogłoby spowodować złą opinię o zawodzie.

Należy szanować historię i tradycję zawodu, dbać o jego pozytywny wizerunek.

Należy upowszechniać osiągnięcia naukowo – badawcze związane z wykonywaniem zawodu poprzez wystąpienia i publikacje, które są rzetelne i pozbawione znamion sensacji.

Pielęgniarka/położna a samorząd pielęgniarek i położnych

Pielęgniarki i położne powinny solidarnie wspierać działalność swojego samorządu, którego zadaniem jest zapewnienie im należytej pozycji w społeczeństwie.

Pielęgniarki i położne są zobowiązane do przestrzegania uchwał podjętych przez uprawnione organy samorządu zawodowego.

Stosunki między członkami (czyli pielęgniarkami) powinny opierać się na wzajemnym szacunku, lojalności, koleżeństwie i solidarności zawodowej.

Powinny dzielić się swoimi doświadczeniami i służyć sobie pomocą.

Wzajemna ocena winna być sprawiedliwa, a krytykę należy formułować w sposób bezstronny, przekazując ją w pierwszej kolejności osobie zainteresowanej.

W przypadku braku reakcji i powtarzających się błędów pielęgniarka / położna powinna poinformować właściwą Okręgową Radę za pośrednictwem właściwej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Pielęgniarka/ położna a współpracownicy

Pielęgniarka/ położna mająca większe doświadczenie zawodowe powinna przekazać młodszym koleżankom i kolegom swoją wiedzę i umiejętności zawodowe oraz wzorce kultury i poszanowania człowieka. Moralnym obowiązkiem jest kształtowanie poczucia odpowiedzialności za wykonaną pracę, nawyku uczciwości, rzetelności, pracowitości i dokładności.

Nie powinno się dyskredytować postępowania innych współpracowników zespołu terapeutycznego, zwłaszcza w obecności osób trzecich.

Pielęgniarka/położna nauczająca zawodu powinna przekazywać słuchaczom także zasady etyki zawodowej, czuwając nad ich adaptacją zawodową.

Nieuczciwa konkurencja pomiędzy członkami samorządu jest szczególnie naganna.

Pełnieniu obowiązków kierowniczych przez pielęgniarki/położne powinno towarzyszyć poczucie odpowiedzialności za rozwój zawodowy i naukowy podwładnych.

Pielęgniarka/ położna jest współodpowiedzialna za efekty procesu terapeutycznego oraz za podjęte przez siebie działania wynikające z procesu pielęgnowania

Pielęgniarka/położna a zasady postępowania wobec społeczeństwa

Zgodnie ze swoją wiedzą i kompetencjami pielęgniarki powinny czynnie uczestniczyć w zwalczaniu przejawów patologii społecznej, brać czynny udział w życiu społecznym i w działaniach na rzecz ochrony środowiska naturalnego, a także przeciwdziałać praktykom uznanym przez naukę za bezwartościowe i szkodliwe dla zdrowia.

W przypadkach nieprzewidzianych w Kodeksie Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej Rzeczpospolitej Polskiej pielęgniarka powinna postępować zgodnie z zasadami sformułowanymi w:

  • Ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej,
  • Orzecznictwie Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych,
  • Uchwałach organów samorządu pielęgniarek i położnych, oraz
  • Zgodnie z zasadami dobrej praktyki i dobrym obyczajem.

Wszelkie zmiany w Kodeksie mogą być dokonane jedynie przez Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych.

,,Etyka jest jedna, sytuacji w życiu zawodowym i prywatnym bardzo wiele i w tej mnogości postaw, oczekiwań czy praw i sposobów różnych osób i grup społecznych nie może zatracić się zasadnicza idea zawodu medycznego, zawodu pielęgniarki i położnej; Dobro człowieka stanowi wartość najważniejszą”.


Dr n. med., mgr pielęgniarstwa  Grażyna Rogala-Pawelczyk

Źródło:

  1. KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
  2. ETYKA
  3. REFLEKSJE NA TEMAT KODEKSU ETYKI ZAWODOWEJ POLSKIEJ PIELĘGNIARKI

%d bloggers like this: