Obowiązki pracownika

Obowiązki pracownika

Pracownik jest zobowiązany wykonywać swoją pracę starannie oraz sumiennie.

Ma obowiązek stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

Każdy pracownik ma obowiązek:

 • przestrzegać czasu pracy ustalonego w danym zakładzie pracy,
 • przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,
 • przestrzegać przepisów oraz zasad BHP, a także przepisów przeciwpożarowych,
 • dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
 • przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,
 • przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

Zakaz konkurencji

Pracodawca może z pracownikiem podpisać odrębną umowę o zakazie konkurencji.
Pracownik, wówczas nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy, ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność.

Pracodawca, który poniesie szkodę wskutek naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji zapisanej w umowie, może się starać od pracownika o wyrównanie tej szkody na zasadach określonych w Kodeksie Pracy (rozdział I, dział 5).

Przepis ten stosuje się, gdy pracodawca i pracownik mają dostęp do bardzo ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkody po ustaniu stosunku pracy. W takiej umowie zawiera się informację o okresie obowiązywania zakazu konkurencji oraz wysokości odszkodowania należnemu pracownikowi od pracodawcy, jeśli spełni wszystkie warunki. Zakaz konkurencji może przestać obowiązywać, jeśli przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa ustaną przyczyny uzasadniające taki zakaz lub niewywiązywania się pracodawcy z obowiązku wypłaty odszkodowania.

Odszkodowanie o którym mowa wyżej nie może być niższe od 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji. Odszkodowanie może być wypłacane w miesięcznych ratach. W razie pojawienia się sporu o odszkodowaniu orzeka sąd pracy.
Umowy o zakazie konkurencji wymagają formy pisemnej.

Obowiązki pracownika w zakresie BHP

Każdy pracownik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności:

 • znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym,
 • dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy,
 • stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem,
 • poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich,
 • niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie,
 • współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących
 • bezpieczeństwa i higieny pracy.

Źródło: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

%d bloggers like this: