Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych

W skład okręgowego sądu wchodzą przewodniczący oraz członkowie.

Kadencja takiego sądu trwa 4 lata.

Pracą okręgowego sądu kieruje przewodniczący.

Polecenia wydane przed przewodniczącego sądu w zakresie wewnętrznego funkcjonowania sądu są wiążące dla członków sądu oraz pracowników obsługi kancelaryjnej.

Każdy członek oraz pracownik sądu jest zobowiązany do wykonywania swoich czynności dokładnie, niezwłocznie, sprawnie oraz przestrzegając obowiązujących terminów.

Jakie zadania ma przewodniczący okręgowego sądu?

 • Pierwszym zadaniem winno być zwołanie pierwszego posiedzenia sądu w terminie 30 dni od daty zakończenia okręgowego zjazdu pielęgniarek i położnych. Na tym posiedzeniu wybiera się dwóch wiceprzewodniczących sądu.
 • Przewodniczący ponadto wydaje polecenia swoim członkom, które mają na celu niezwłoczne rejestrowanie oraz nadawanie biegu wpływającym do sądu sprawom oraz podejmuje wszelkie niezbędne czynności w tym zakresie.
 • Jest odpowiedzialny za zapewnienie prawidłowej pracy sądu, oraz terminowego i bardzo dokładnego wykonywania orzeczeń i zarządzeń które już zostały uchwalone.
 • Przewodniczący ma prawo zwołać naradę członków i pracowników sądu w celach organizacyjnych i szkoleniowych.
 • Ma również obowiązek po roku przedstawić sprawozdanie z działalności sądu Naczelnemu Sądu. Sprawozdanie takie powinien składać co roku. W tym sprawozdaniu przewodniczący powinien opisać ilość spraw które wpłynęły do sądu, ilość rozpatrzonych spraw, krótkie opisy spraw, sposoby zakończenia spraw oraz łączną ilość osób objętych postępowaniami prowadzonymi w okresie sprawozdawczym. Ponadto w tym sprawozdaniu przewodniczący może dodać inne ważne informacje dotyczące działalności sądu, jeżeli uzna że jest to istotne.
 • Przewodniczący okręgowego sądu wyznacza również protokolanta okręgowego sądu- może to być pracownik kancelarii okręgowego sądu lub członek okręgowego sądu.

Jakie jest postępowanie przed okręgowym sądem?

Sprawy, które wpływają do okręgowego sądu są rozpatrywane w kolejności ich wpłynięcia.

Przewodniczący ma prawo w przypadku gdy sprawa jest pilna, bądź też w innych uzasadnionych przypadkach zarządzić rozpoznanie danej sprawy poza kolejnością.

Za sprawę pilną uznaje się sprawę, w której od popełnienia czynu upłynął okres 2 lat w momencie wpłynięcia sprawy do sądu oraz sprawy dotyczące postanowień w sprawie tymczasowego zawieszenia prawa wykonywania zawodu.

Pomieszczenie, w którym są rozpatrywane sprawy powinno mieć wydzielone miejsce dla sądu, rzecznika odpowiedzialności zawodowej, obwinionej pielęgniarki lub położnej oraz jej obrońcy.

Aby mieć wgląd w akta sprawy, bądź dokonywać z nich odpisów lub wypisów niezbędne jest zdobycie zgody przewodniczącego okręgowego sądu, a po wyznaczeniu składu orzekającego- przewodniczącego tego składu.

Przewodniczący okręgowego sądu sprawdza, czy wniosek który otrzymał, spełnia wszelkie wymagania formalne, jeśli nie to zwraca go do uzupełnienia okręgowemu rzecznikowi, ze wskazaniem co należy uzupełnić.

Przewodniczący może również skierować sprawę na posiedzenie niejawne, jeśli uzna, że występują podstawy do umorzenia postępowania lub jego zawieszenia.

Jeśli wniosek spełnia wszelkie wymagania formalne i nie ma podstaw do skierowania sprawy na posiedzenie niejawne wówczas przewodniczący okręgowego sądu wyznacza rozprawę.

W tym celu przewodniczący zarządza doręczenie odpisu wniosku o ukaranie obwinianej pielęgniarce/położnej.

Ustala on również termin rozprawy, ale musi uwzględnić co najmniej 14 dniowy okres od doręczenia obwinionej pielęgniarce/położnej wniosku o ukaranie.

Wyznacza on również skład orzekający sądu, w tym uwzględnia rezerwowego członka składu orzekającego.

Przewodniczący zarządza również wezwanie na rozprawę obwinioną pielęgniarkę/położną, świadków, biegłych oraz przedstawienie innych dowodów wskazanych we wniosku o ukaranie, a także w innych uwzględnionych wnioskach zgłoszonych przez strony przed rozpoczęciem rozprawy.

Zarządza również o zawiadomieniu o terminie rozprawy obrońcy strony oskarżonej i rzecznika odpowiedzialności zawodowej.

W zawiadomieniach wszystkich stron podaje się również skład orzekający sądu w danej sprawie.

Przewodniczący okręgowego sądu może również się zwrócić do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z pytaniem o karalność oskarżonej, jeśli brak takich informacji w aktach sprawy. W tych zawiadomieniach i wezwaniach muszą być zawarte informacje dotyczące w jakiej sprawie, w jakim charakterze, miejscu i czasie ma się stawić wezwana osoba oraz powinno być wyjaśnione czy stawiennictwo w danym przypadku jest obowiązkowe.

Jeśli sprawa zostanie odroczona, bądź przerwana należy podać osobom zainteresowanym termin kolejnej rozprawy. Osoby, które mają obowiązek na takiej rozprawie się stawić po raz kolejny, sąd informuje o tym bez osobnego wezwania poszczególnych osób po raz kolejny. Osoba zainteresowana ma prawo w takim przypadku domagać się wydania pisma wskazującego termin stawienia się w sądzie.

Jakie zadania ma przewodniczący składu orzekającego?

 • Przewodniczący składu orzekającego kieruje rozprawą.
 • Do jego obowiązków należy również zapewnienie sprawnego przebiegu rozprawy, ma obowiązek czuwać nad tym aby rozprawa odbyła się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Dba również o zachowanie porządku na sali rozpraw oraz zachowania powagi sądu.
 • Przewodniczący składu orzekającego udziela głosu stronom, pełnomocnikom etc.
 • Ma obowiązek również udzielić uczestnikom rozprawy niezbędnych informacji i wyjaśnień dotyczących ich uprawnień.
 • Sporządza on również orzeczenie dotyczące sprawy.
 • Jeśli przewodniczący nie ma możliwości sporządzenia uzasadnienia orzeczenia, wówczas sporządza je inny członek okręgowego sądu, który również brał udział w wydaniu orzeczenia.

Narada nad orzeczeniem sądu jest tajna.

Orzeczenie powinno zawierać postanowienie o kosztach postępowania, jeśli takiego brak wówczas przewodniczący okręgowego sądu określa te koszty zarządzeniem w terminie 14 dni od wydania orzeczenia.

Osoba ukarana ma prawo wnieść zażalenie na to zarządzenie.

Osoba obwiniona ma prawo wnieść w ciągu 14 dni od otrzymania orzeczenia od okręgowego sądu  odwołania.

Po sprawdzeniu wszelkich formalnych spraw przewodniczący okręgowego sądu ma obowiązek przesłać je wraz z orzeczeniem i całością materiałów do Naczelnego Sądu.

Jeśli ukarana pielęgniarka/położna nie wniesie odwołania od wydanego orzeczenia wówczas prawomocność danego orzeczenia po określonym terminie stwierdza przewodniczący okręgowego sądu. Następnie, już prawomocne orzeczenie skazujące przesyła się do rejestru ukaranych pielęgniarek i położnych.

Obsługę pracy okręgowego sądu zapewnia biuro okręgowej izby pielęgniarek i położnych.

W okręgowym sądzie prowadzi się rejestr dla spraw rozpoznawanych na podstawie wniosku rzecznika o ukaranie oraz rejestr dla korespondencji ogólnej oraz czynności podejmowanych w sprawach odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych.

Bibliografia:

 1. http://nipip.pl/ramowy-regulamin-okregowego-sadu-pielegniarek-poloznych/
%d bloggers like this: