W sobotę, w klubokawiarni ,, Życie jest Fajne”…

W sobotę, w klubokawiarni ,, Życie jest Fajne”…

…sześcioro pierwszych członków – założycieli powołało do życia nową organizację reprezentującą interesy pielęgniarek i położnych. Po zapoznaniu się z regulaminem , wszystkie osoby jednogłośnie wyraziły zgodę na pełną nazwę ,, Stowarzyszenie zwykłe Pielęgniarki Cyfrowe ”, oficjalna skrócona nazwa
,, Pielęgniarki Cyfrowe”.

Podstawowym dokumentem, na którym Stowarzyszenie opiera swoją działalność jest regulamin. Określa on wyraźnie misję i  cele Stowarzyszenia, a także ramowy program realizacji swoich celów.

Za realizację zadań odpowiada powołany jednomyślnie w głosowaniu jawnym zarząd w składzie:

Prezes – Katarzyna Kowalska

Z-ca prezesa – Joanna Lewoniewska

Skarbnik – Piotr Romanowski

W głosowaniu jawnym brali udział członkowie – założyciele:

Katarzyna Kowalska
Małgorzata Celej
Joanna Lewoniewska
Joanna Krysiak
Dariusz Osowski
Piotr Romanowski

Kadencja trwa 3 lata. Po tym okresie wybierany jest nowy zarząd w głosowaniu jawnym podczas Walnego Zgromadzenia Członków, które jest najważniejszą obok Zarządu władzą w Stowarzyszeniu.

Ustalono też źródła finansowania Stowarzyszenia

  • składka członkowska
  • darowizny, spadki
  • przekazanie nieodpłatnie darów czy sprzętu potrzebnego do funkcjonowania Stowarzyszenia

W jedności siła! Zapraszamy do członkostwa każdą pielęgniarkę/pielęgniarza  i położną/położnego,  która/y popiera idee przyświecające Stowarzyszeniu, która/y chce zmian w Polskim Pielęgniarstwie i Położnictwie ze szczególnym naciskiem na warunki płacy i pracy, oraz która/y chce aktywnie włączyć się w działalność Stowarzyszenia.

Przewidujemy także możliwość Członkostwa honorowego oraz obecność w Stowarzyszeniu osób, które nas wspierają dobrym słowem, krytyką, czy tylko swoją obecnością.

Każda/y z Was jest dla nas ważny i zapraszamy wszystkich!

 

Proszę zostaw odpowiedź

1 komentarz do wpisu “W sobotę, w klubokawiarni ,, Życie jest Fajne”…”

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: