Opienie studentów pielęgniarstwa na temat roli społeczno – zawodowej pielęgniarki/pielęgniarza

Opienie studentów pielęgniarstwa na temat roli społeczno – zawodowej pielęgniarki/pielęgniarza

OPINIE STUDENTÓW PIELĘGNIARSTWA NA TEMAT ROLI SPOŁECZNO – ZAWODOWEJ PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA

NURSING STUDENT’S OPINIONS ON THE SOCIAL AND PROFESSIONAL ROLE OF A NURSE.O

 Opis uzyskanych wyników

CHARAKTERYSTYKA BADANEJ GRUPY

Badanie przeprowadzono wśród studentów pierwszego roku pielęgniarstwa.

W grupie ankietowanych znalazło się 94,5% kobiet oraz 5,5% mężczyzn. (tabl.2, ryc.11)

Wszyscy ankietowani zgodnie uważają, że pielęgniarki/pielęgniarze nie mają prawa informować pacjentów o stanie ich zdrowia. (tabl.4)

Tabl. 4 Udział pielęgniarek/pielęgniarzy w informowaniu pacjentów w kwestii stanu zdrowia

Wszyscy ankietowani uważają, że zawód pielęgniarki/pielęgniarza jest trudny (tabl.6).

Tabl. 6 Ocena trudności zawodu pielęgniarki/pielęgniarza

Zdaniem ankietowanych pacjenci oczekują od pielęgniarek i pielęgniarzy przede wszystkim troskliwej opieki (66,4%), sprawności w wykonaniu zabiegów (60%), udzielania odpowiedzi na pytania i wyjaśniania wątpliwości (55,5%) oraz respektowania praw pacjenta (49,1%). (tabl.10, ryc.16)

Tabl. 10 Oczekiwania współczesnych pacjentów wobec pielęgniarek i pielęgniarzy

Większość ankietowanych (83,6%) uważa, że wizerunek medialny pielęgniarek/pielęgniarzy nie wzmacnia pozycji tej grupy w społeczeństwie. Pozostali (16,4%) nie umieli odpowiedzieć na pytanie. (tabl.15, ryc.20)

Tabl. 18 Pozycja zawodowa pielęgniarek/pielęgniarzy w środowisku zawodów medycznych w przewadze odpowiedź- NISKA

Wszyscy ankietowani uważają, że personel pielęgniarski w innych krajach europejskich ma większe poważanie w społeczeństwie i lepsze wynagrodzenie. (tabl.21)

Tabl. 21 Różnice w zawodzie pielęgniarzy w Polsce i innych krajach europejskich

.

Streszczenie pracy i słowa kluczowe

Wyniki i wnioski:

Badania wykazały, że rola społeczno- zawodowa pielęgniarek i pielęgniarzy systematycznie wzrasta, jednak w porównaniu z niektórymi krajami unijnymi jest ona nadal na dość niskim poziomie. Być może jest to wina mediów, gdyż w nich wizerunek tego zawodu zaufania publicznego jest pokazywany w sposób negatywny. Jest to zawód trudny do wykonywania i dobra pielęgniarka powinna charakteryzować się przede wszystkim troskliwością, sprawnością w samodzielnym wykonywaniu zabiegów a także w respektowaniu praw pacjentów. Natomiast na to, w jaki sposób postrzega się pielęgniarki, wpływ ma głównie ich profesjonalizm, uczciwość oraz rzetelność.

Słowa kluczowe: pielęgniarki, prestiż, pozycja społeczna, wykształcenie

Rozdział IX. Summary and keywords

The title of the work:  Nursing student’s opinions on the social and professional role of nurse

Introduction:

The socio-professional role of people performing nursing is increasing year by year, however, compared to some European countries, it is still quite low. It is a profession of public trust that requires many years of learning and deepening knowledge, which is why it should be more noticeable in society.

Purpose of research:

Checking the opinions about the work of nurses and nurse’s students of this field.

Material and methods:

The study involved 110 first-year nursing students, including 104 women and 6 men.

The results of the surveys were developed using the descriptive statistics methods of the Statistica version 12.0 software. the results obtained were presented in the form of tables and figures.

Results and conclusions:

Research has shown that the socio-professional role of nurses is systematically increasing, but in comparison with some EU countries it is still at a rather low level. Perhaps it is the fault of the media, because in them the image of this profession of public trust is shown in a negative way. It is a difficult job to perform and a good nurse should be characterized primarily by care, efficiency in independent treatment and respect of patients’ rights. However, the way nurses are perceived is mainly influenced by their professionalism, honesty, and reliability.

Key words: nurses, prestige, social position, education

Autor: Mgr pielęgniarstwa Martyna Szurgot

Wydział wojskowo-lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Miejskie Centrum Medyczne im. dr Karola Jonschra w Łodzi

Poprzednie części pracy

Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje zawarte w publikowanej pracy są chronione prawem autorskim.

Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia jest zabronione.

%d bloggers like this: