XI Debata Ekspertów Flu Forum 2019

XI Debata Ekspertów Flu Forum 2019

Cz. II

10 Września 2019 odbyła się w Warszawie XI Debata Ekspertów Flu Forum.

Link do pierwszej części artykułu.

2. JAK SKUTECZNIE ZWIĘKSZAĆ DOSTĘPNOŚĆ SZCZEPIEŃ ZALECANYCH?

A. Zwiększenie uprawnień pielęgniarek – kwalifikacja i realizacja w zakresie porady pielęgniarskiej. 

Uczestnicy debaty poruszyli kwestię możliwości usprawnień dotyczących realizacji szczepień przeciw grypie w zakładach opieki zdrowotnej. Postulują rozszerzenie kompetencji pielęgniarek, które po odpowiednim przeszkoleniu będą mogły wykonać badanie kwalifikujące przed szczepieniem oraz wystawiać recepty na szczepionki

Prezes NRPiP poinformowała, że wypracowany został wspólnie z MZ projekt porady pielęgniarskiej dotyczącej kwalifikowania do szczepień przeciwko grypie. 

W tym celu konieczna jest zmiana przepisów Ustawy o chorobach zakaźnych – art.17 ust.2-5 w zw. z art.19 ust.6 umożliwiająca przeprowadzanie badania kwalifikacyjnego przez pielęgniarki. Należy również dokonać zmian legislacyjnych w wykazie leków ordynowanych przez pielęgniarki polegających na dodaniu do niego szczepionek zalecanych. 

Jednym z rozwiązań, które może znacząco usprawnić wykonywanie szczepień i w konsekwencji wpłynąć na zwiększoną wyszczepialność jest umożliwienie zakupu szczepionek przez prywatne praktyki pielęgniarskie. Obecnie istnieją bariery w zakresie obrotu szczepionkami. Brak jest możliwości nabywania szczepionek w hurtowniach farmaceutycznych oraz w aptekach na podstawie zapotrzebowania przez pielęgniarki.

B. Szczepienia zalecane wykonywane przez farmaceutówumożliwienie realizacji szczepień w aptekach,

Podczas Debaty zwrócono także uwagę na konieczność zwiększenia dostępności do szczepień zalecanych, m.in. poprzez umożliwienie szczepień w aptekach zarówno przez pielęgniarki, jak i farmaceutów. 

Dowodem na skuteczność tej inicjatywy są doświadczenia 12 państw europejskich, w których takie rozwiązania już funkcjonują. Odciążając system opieki zdrowotnej ułatwiają dostęp do szczepień i przyczyniają się do podniesienia poziomu wyszczepialności przeciw grypie. Dlatego powinniśmy korzystać ze standardów europejskich w tym zakresie, tym bardziej, że ten trend został już potwierdzony w Dokumencie Polityki Lekowej na lata 2018-2022, zapowiadając wprowadzenie tego rozwiązania w Polsce. 

Według ekspertów szczepienia zalecane w aptekach mogłyby być przeprowadzane przez personel lekarski, pielęgniarski  lub farmaceutów. Pacjent po zbadaniu, uzyskaniu recepty i jej realizacji mógłby być od razu  zaszczepiony w aptece przez wykwalifikowany personel zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Zgodnie z art.10 Ustawy o działalności leczniczej szczepienia mogą być udzielane w pomieszczeniach zakładu leczniczego, w specjalnym pojeździe lub w miejscu pobytu pacjenta. Zatem nie ma przeszkód prawnych, aby szczepienia zalecane przeprowadzać w aptekach, ale musi to robić uprawniony personel i muszą być spełnione wymogi, jak dla podmiotów leczniczych i praktyk lekarskich w zakresie katalogu czynności aptecznych oraz dokumentacji czy ubezpieczenia od szkód. 

Nieco inaczej wygląda sprawa szczepień zalecanych w aptekach przeprowadzanych przez samych farmaceutów. Obecnie nie są oni uprawnieni ani do badania kwalifikacyjnego ( art.17 ust.2 Ustawy o chorobach zakaźnych) ani do realizacji samego szczepienia ( art.17 ust.6. Ustawy o chorobach zakaźnych). Konieczna byłaby kompleksowa zmiana regulacyjna prawa i rozszerzenie zakresu pojęcia ,,opieki farmaceutycznej’’ ujętego w art.2 a Ustawy o Izbach Aptekarskich oraz  modyfikacja art.17 ust.6 Ustawy o chorobach zakaźnych poprzez dodanie farmaceutów do grupy zawodów uprawnionych do szczepień. Należałoby również rozszerzyć ramowy program studiów farmaceutycznych o zajęcia z zakresu szczepień, a także zorganizować przez Naczelną Izbę Aptekarską odpowiednich kursów i szkoleń z zakresu szczepień pozwalających uzyskać uprawnienia do ich przeprowadzania. Aby usprawnić szczepienia przez farmaceutów rozważ się wprowadzenie możliwości ordynowania przez nich szczepionek poprzez  zmianę kategorii dostępności niektórych z nich na OTC. Istotną sprawą jest również finansowanie przez płatnika publicznego NFZ badań i przeprowadzania samych szczepień zalecanych przez farmaceutów co umożliwiałaby zmiana zarządzenia Prezesa NFZ.

Mgr Sylwia Kielczyk Członek Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe.

Proszę zostaw odpowiedź

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: