Dziś w cyklu „Przemyślenia własne”.

Dziś w cyklu „Przemyślenia własne”.

 • Nie jest mi wstyd! 
 • Jestem dumna, że jestem Pielęgniarką!
 • Nie widzę hejtu! Widzę różnicę zdań.
 • Nie „jadę po ratownikach medycznych”, bo nie oceniam profesjonalizmu i kompetencji zawodowych miarą, czy ich lubię, czy nie!
 • Oceniam fakty
 • Fakt jest taki : pielęgniarka to nie ratownik. 

 Każdy z nas wybierając zawód, lekarz, farmaceuta, czy ja, zrobił to świadomie. 

Znając efekty kształcenia obu grup zawodowych, aktualne prawo i to, że system jest zagrożeniem dla pacjenta, ja Katarzyna Kowalska pielęgniarka systemu, mgr pielęgniarstwa uważam, że stanowisko Naczelnej Rady Pielęgniarek i /położnych jest uzasadnione ustawowym obowiązkiem opiniowania aktów prawnych. 

Popieram i ponawiam stwierdzenie, pielęgniarka, to nie ratownik medyczny. 

To dwa odmienne zawody. Inaczej regulowane, ale łączy nas wspólny cel: odpowiedzialność za zdrowie i życie ludzkie.

Przypominam:

Pielęgniarstwo to samodzielny zawód medyczny.

Zasady i warunki wykonywania zawodu pielęgniarki, warunki uzyskania prawa wykonywania zawodu, zasady kształcenia zawodowego oraz kształcenia podyplomowego reguluje Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 11 lipca 2011 roku (Dz.U. z 2011 r. Nr 134, poz. 1039).

Treścią zawodu jest udzielanie przez pielęgniarkę świadczeń zdrowotnych, których zakres jest określony poprzez posiadane przez nią kwalifikacje i kompetencje .

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 lutego 2017 r. na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251, 1579 i 2020) określa: 

1) rodzaj i zakres świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, które mogą być udzielane samodzielnie bez zlecenia lekarskiego przez pielęgniarkę i położną; 

2) wykaz produktów leczniczych oraz środków pomocniczych, do stosowania których są uprawnione pielęgniarki i położne samodzielnie bez zlecenia lekarskiego, 

3) rodzaje materiałów, które mogą być pobierane przez pielęgniarkę i położną do celów diagnostycznych samodzielnie bez zlecenia lekarskiego; 

4) rodzaj i zakres medycznych czynności ratunkowych wykonywanych przez pielęgniarkę; 

5) wykaz badań diagnostycznych do samodzielnego przeprowadzania przez pielęgniarkę i położną.

Pielęgniarka lub położna może udzielać samodzielnie bez zlecenia lekarskiego:

1) świadczeń zapobiegawczych obejmujących: 

a) psychoedukację pacjentów z zaburzeniami psychicznymi i uzależnieniami oraz ich rodzin, jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny w tym zakresie lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego, lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego, lub posiada tytuł magistra pielęgniarstwa, 

b) prowadzenie edukacji osób chorych na cukrzycę i ich rodzin, jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny lub kurs kwalifikacyjny lub posiada tytuł specjalisty w dziedzicznie pielęgniarstwa, jeżeli program kursu lub specjalizacji obejmowały treści kształcenia z tego zakresu, lub posiada tytuł magistra pielęgniarstwa;

2) świadczeń diagnostycznych obejmujących: 

a) wykonywanie badania fizykalnego, jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa uzyskany po 2001 r., lub ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, które rozpoczęły się w roku akademickim 2012/2013, lub posiada zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment,

b) wykonywanie standardowego, spoczynkowego badania elektrokardiograficznego i rozpoznanie cech elektrokardiograficznych stanów chorobowych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny w tym zakresie,

c) wykonywanie gazometrii z krwi tętniczej pobranej przez kaniulę założoną uprzednio przez lekarza w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, jeżeli ukończyła kurs kwalifikacyjny lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, jeżeli program kursu lub specjalizacji obejmowały treści kształcenia z tego zakresu,

d) ocenę i monitorowanie poziomu znieczulenia pacjenta oraz poziomu zwiotczenia w trakcie znieczulenia ogólnego, jeżeli ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki;

3) świadczeń leczniczych obejmujących:

a) dobór sposobów leczenia ran, jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny lub kurs kwalifikacyjny lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, jeżeli program kursu lub specjalizacji obejmowały treści kształcenia z tego zakresu, lub posiada tytuł magistra pielęgniarstwa, 

b) doraźną modyfikację dawki leczniczej produktu leczniczego przeciwbólowego i produktów leczniczych stosowanych w celu łagodzenia bólu u osób objętych opieką paliatywną, jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny lub kurs kwalifikacyjny lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, jeżeli program kursu lub specjalizacji obejmowały treści kształcenia z tego zakresu, 

c) przygotowanie pacjenta leczonego metodami: Ciągła Ambulatoryjna Dializa Otrzewnowa (CADO), Automatyczna Dializa Otrzewnowa (ADO) i hemodializa oraz hiperalimentacja oraz jego rodziny – do współudziału w prowadzonym leczeniu, jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny lub kurs kwalifikacyjny lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, jeżeli program kursu lub specjalizacji obejmowały treści kształcenia z tego zakresu, lub posiada tytuł magistra pielęgniarstwa, 

d) wykonywanie intubacji dotchawiczej w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, jeżeli ukończyła kurs kwalifikacyjny lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, jeżeli program kursu lub specjalizacji obejmowały treści kształcenia z tego zakresu, 

e) podawanie produktów krwiopochodnych, rekombinowanych koncentratów czynników krzepnięcia oraz desmopresyny, w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego;

4świadczeń rehabilitacyjnych obejmujących rehabilitację pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny w tym zakresie lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, jeżeli program kursu lub specjalizacji obejmowały treści kształcenia z tego zakresu, lub posiada tytuł magistra pielęgniarstwa.

Pielęgniarka systemu w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1868 i 2020 oraz z 2017 r. poz. 60) jest uprawniona do wykonywania samodzielnie bez zlecenia lekarskiego medycznych czynności ratunkowych obejmujących: 

1) ocenę stanu pacjenta; 

2) układanie pacjenta w pozycji właściwej dla stanu pacjenta lub odniesionych obrażeń; 

3) podjęcie i prowadzenie podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej zgodnie z aktualną wiedzą medyczną; 

4) bezprzyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych; 

5) przyrządowe przywracanie i zabezpieczanie drożności dróg oddechowych z zastosowaniem w szczególności: 

a) rurki ustno-gardłowej, 

b) rurki nosowo-gardłowej, 

c) przyrządów nadgłośniowych, 

d) konikopunkcji, jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny lub kurs kwalifikacyjny lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, jeżeli program kursu lub specjalizacji obejmowały treści kształcenia z tego zakresu; 

6) odsysanie dróg oddechowych; 

7) podjęcie tlenoterapii czynnej lub wspomagania oddechu lub sztucznej wentylacji płuc metodami bezprzyrządowymi i przyrządowymi, z użyciem tlenu lub powietrza, w tym z użyciem respiratora; Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 497 

8) wykonywanie intubacji dotchawiczej lub prowadzenie wentylacji nieinwazyjnej w nagłym zatrzymaniu krążenia; 

9) wykonywanie defibrylacji manualnej na podstawie EKG lub zapisu kardiomonitora; 

10) wykonywanie defibrylacji zautomatyzowanej; 

11) wykonywanie przezskórnej elektrostymulacji serca w bradyarytmiach, w przypadku pacjentów niestabilnych hemodynamicznie; 

12) wykonywanie kardiowersji w tachyarytmiach, w przypadku pacjentów niestabilnych hemodynamicznie; 

13) wykonywanie i ocena zapisu EKG; 

14) monitorowanie czynności układu oddechowego; 

15) monitorowanie czynności układu krążenia metodami nieinwazyjnymi; 

16) wykonywanie kaniulacji żył obwodowych oraz żyły szyjnej zewnętrznej; 

17) wykonywanie dojścia doszpikowego przy użyciu gotowego zestawu, jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny lub kurs kwalifikacyjny lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, jeżeli program kursu lub specjalizacji obejmowały treści kształcenia z tego zakresu; 

18) podawanie produktów leczniczych drogą dożylną, domięśniową, podskórną, doustną, podjęzykową, wziewną, dotchawiczą, doodbytniczą oraz doszpikową (w przypadku podawania produktów leczniczych drogą doszpikową, jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny lub kurs kwalifikacyjny lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, jeżeli program kursu lub specjalizacji obejmowały treści kształcenia z tego zakresu); 

19) odbarczenie odmy prężnej drogą nakłucia jamy opłucnowej, jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny lub kurs kwalifikacyjny lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, jeżeli program kursu lub specjalizacji obejmowały treści kształcenia z tego zakresu; 

20) oznaczanie parametrów krytycznych z użyciem dostępnego sprzętu; 

21) opatrywanie ran; 

22) tamowanie krwawień zewnętrznych; 

23) unieruchamianie złamań, zwichnięć i skręceń; 

24) unieruchamianie kręgosłupa ze szczególnym uwzględnieniem odcinka szyjnego; 

25) przyjęcie porodu; 

26) wykonywanie segregacji medycznej pierwotnej i wtórnej; 

27) przygotowanie pacjenta do transportu i opieka medyczna podczas transportu; 

28) wykonywanie pomiaru temperatury głębokiej; 

29) podawanie pacjentowi produktów leczniczych zamieszczonych w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia; 

30) podawanie produktów krwiopochodnych, rekombinowanych koncentratów czynników krzepnięcia oraz desmopresyny, w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego.  

Pielęgniarka zatrudniona lub pełniąca służbę w podmiotach, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 i 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260), jest uprawniona do wykonywania samodzielnie bez zlecenia lekarskiego świadczeń zdrowotnych w zakresie, o którym mowa w § 4, jeżeli ukończyła kurs kwalifikacyjny lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego lub pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub pielęgniarstwa kardiologicznego, lub pielęgniarstwa chirurgicznego.

Dz. U. 2006 Nr 191 poz. 1410 USTAWA z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym Art. 10. 1.

Zawód ratownika medycznego może wykonywać osoba, która: 

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

2) posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie tego zawodu; 

3) wykazuje znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do wykonywania tego zawodu i złożyła oświadczenie o następującej treści: „Oświadczam, że władam językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu ratownika medycznego”, z zastrzeżeniem ust. 2; 

4) spełnia następujące wymagania: 

a) rozpoczęła przed dniem 1 października 2019 r. studia wyższe na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne i uzyskała tytuł zawodowy licencjata lub magistra na tym kierunku (specjalności) lub 

b) rozpoczęła po roku akademickim 2018/2019 studia wyższe przygotowujące do wykonywania zawodu ratownika medycznego, prowadzone zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.2) ), i uzyskała tytuł zawodowy licencjata oraz złożyła z wynikiem pozytywnym Państwowy Egzamin z Ratownictwa Medycznego, zwany dalej „PERM”, lub 

c) rozpoczęła przed dniem 1 marca 2013 r. naukę w publicznej szkole policealnej lub niepublicznej szkole policealnej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego ratownik medyczny albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie ratownik medyczny,

Wykonywanie zawodu ratownika medycznego polega na realizacji zadań zawodowych, w szczególności na

1) udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym medycznych czynności ratunkowych udzielanych samodzielnie lub na zlecenie lekarza; 

2) zabezpieczeniu osób znajdujących się w miejscu zdarzenia oraz podejmowaniu działań zapobiegających zwiększeniu liczby osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego; 

3) transportowaniu osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego; 

4) udzielaniu wsparcia psychicznego w sytuacji powodującej stan nagłego zagrożenia zdrowotnego; 

5) edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. 

Szczegółowo określają to przepisy prawa w rozporządzeniu i załącznikach w linku.

Na zakończenie przypomnę… 

Szacunek do drugiego zawodu wymaga samokontroli. 

Stanowisko mam jasne, mogę lubić kogoś bądź nie, ale to nie warunkuje mojej oceny, czy spełnia wymogi formalne. 

Choć pracowałam i współpracuję z ratownikami medycznymi, których bardzo tak po ludzku, lubię, to stanowisko jednej z organizacji reprezentującej ową grupę zawodową obraża nie tylko Panie i Panów Pielęgniarki i Położne, ale i samych Ratowników Medycznych.

Mury, budujecie tam, gdzie ich nie ma.

Lubię/wspieram/szanuje

Pielęgniarka to nie ratownik.

Z poszanowaniem

Katarzyna Kowalska

PS. Jeśli ktoś dotrwał 😉 to jeszcze jedna wiadomość: w ciągu ostatnich tygodni zostało zatwierdzone przez sejm kilka ważnych przepisów… 😉


https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2019-564,18832378.html


https://nipip.pl/sprzeciw-nrpip-wobec-zmian-legislacyjnych-dotyczacych-systemu-rm/?fbclid=IwAR0OFcv8vE49z55xkGJVfGNwv7HxQgt4B3Pd5RRL4fI9Nhkl-nyk0WYehiMProszę zostaw odpowiedź

2 komentarze do wpisu „Dziś w cyklu „Przemyślenia własne”.”

 1. Pani Kasiu
  wkradł się błąd. Wykonywanie zawodu ratownika medycznego to min.:

  5) organizowaniu i prowadzeniu zajęć z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych.
  Natomiast edukacja zdrowotna i promocja zdrowia jest po stronie pielęgniarek.
  Z poważaniem
  Iwona Markowicz

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: