Czy pieczątki staną się niepotrzebne?

Czy pieczątki staną się niepotrzebne?

Podczas, gdy obecnie większość tworzonych dokumentów jest przechowywana i udostępniana w wersji cyfrowej, zabezpieczona i potwierdzana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, czy przez profil zaufany, uwagi o zbędny formalizm stosowania pieczęci imiennych, zostało zgłoszone do nowelizacji przepisów.

Przypomnijmy, pierwszy dokument, to przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 28 czerwca 2018 r. „Informacja dotycząca deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców”.

By zachować spójność między ustawami, do konsultacji społecznych przekazano projekt zmiany ustawy, której tytuł z pozoru nie informuje o interesującej nas zmianie: ,,Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy”, ale zawiera interesujące uzasadnienie zmiany:

(…) Dążenie do elektronizacji i tym samym uproszczenia załatwiania spraw w urzędach jest jednym z priorytetów polityki państwa wyrażonych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
Składanie oświadczeń w formie papierowej, któremu towarzyszy wymóg formalny stosowania wyłącznie pieczęci lub pieczątek stoi w sprzeczności z nowoczesnym, elektronicznym obrotem prawnym i gospodarczym.

Powinien być oceniany z punktu widzenia wyzwań i korzyści, jakie niesie elektronizacja życia społecznego i publicznego, zwiększającej się liczby czynności, których z powodzeniem – jeśli chodzi o wywołanie określonych skutków prawnych – dokonać można drogą elektroniczną istotny element tego procesu stanowią zmiany wprowadzone ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania i identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162).

Mając na uwadze te argumenty, zasadnym jest rezygnowanie z normatywnego czy wymuszonego przez pragmatykę obowiązku stosowania pieczęci lub pieczątek. Dla skutecznego złożenia oświadczenia woli, dla skutecznej identyfikacji podmiotu, regulacje prawne zasadnicze dla obrotu prawnego nie wymagają stosowania pieczęci/pieczątek. (…)’’.

„Powyższa nowelizacja polega zatem na zrezygnowaniu z normatywnego czy wymuszonego przez pragmatykę obowiązku stosowania pieczęci lub pieczątek z uwagi na fakt, że wymóg stosowania pieczęci imiennych lub firmowych stanowi zbędny formalizm. Nie wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa obrotu czy ochronę innych istotnych wartości.”

W przypadku dokumentacji medycznej, coraz szerzej wchodzi w zastosowanie podpis elektroniczny, funkcjonują już e-zwolnienia lekarskie, trwają także prace nad wdrożeniem e-recepty, e-skierowania i e-zlecenia.
Miejmy nadzieję, że i my w pielęgniarstwie będziemy mieli niebawem możliwość pełnego korzystania z tego, co oferuje nam elektronizacja.

Projekt zmiany rozporządzenia na stronie. Możliwość dodania uwag i komentarza do projektu do dnia 27.06.2019 r.
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322001/katalog/12600797#12600797

Zachęcamy do przeczytania artykułu naszego Stowarzyszenia
„Pieczątka pielęgniarki”
https://www.pielegniarkicyfrowe.pl/2019/01/26/pieczatka-pielegniarki/

Proszę zostaw odpowiedź

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: