Kompetencje pielęgniarek, czyli co powinien wiedzieć członek zespołu terapeutycznego. (cz. I)

Kompetencje pielęgniarek, czyli co powinien wiedzieć członek zespołu terapeutycznego. (cz. I)

Zespół terapeutyczny czy jak ktoś woli interdyscyplinarny, to zorganizowana grupa ludzi o wykształceniu (z reguły) medycznym, nastawiona na wspólny cel, mianowicie powrót do zdrowia pacjenta.

Pielęgniarka w zespole terapeutycznym jest niezbędna.

Jest świadczeniodawcą czynności diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych.

Jest także koordynatorem procesu leczniczego, który strategicznie jest przypisany grupie lekarzy. Jednak w praktyce, wstępny wywiad, diagnozowanie i segregację chorych przeprowadza pielęgniarka.

To, co lekarze następnie zdiagnozują i ustalą sposób leczenia, jest dopiero początkiem długiego procesu powracania do zdrowia.

Nie czuję się upoważniona do oceny skuteczności implementacji zespołów terapeutycznych w polskich szpitalach… i skutków takiego sposobu zarządzania kompetencjami personelu medycznego, ale uważam,  iż co najmniej połowa kadr zarządzających w naszej ochronie zdrowia nie jest zorientowana, co należy do kompetencji pielęgniarek i jak je można wykorzystać w zespole terapeutycznym, by obniżyć koszty (finansowe, społeczne i jednostkowe) związane z pobytem, jak i procesem leczenia pacjentów.

W dzisiejszym artykule spróbuję pokazać Państwu, jak bardzo zawód pielęgniarki jest interdyscyplinarny.

Następnie postaram się pokrótce przedstawić kompetencje pielęgniarki.

Zatem, serdecznie zapraszam do zapoznania się z artykułem także kierowników i organizatorów pracy personelu pielęgniarskiego. Może to Państwu pomóc w zrozumieniu, jak ważne jest strategiczne planowanie zarządzania kompetencjami.

Jako ciekawostkę przedstawiam ilość godzin kształcenia przeddyplomowego poszczególnych  zawodów medycznych.

  • Kierunek lekarski –  minimum 5700 godz. + 30 tygodni praktycznego nauczania
  • Kierunek lekarsko – dentystyczny minimum 5000 godz.
  • Kierunek farmacja – 5300godz.
  • Kierunek pielęgniarstwo I st. –  4720 godz. + II stopień 1300 = 6020 godz. !!!
  • Kierunek położnictwo I st. –  4720godz. + II stopień 1300 = 6020 godz. !!!
  • Ratownik medyczny –  2455 godz.

Szczegółowy plan studiów można znaleźć bez problemu w sieci…

Zakres kształcenia zawiera konieczność uzyskania wiedzy z anatomii, fizjologii, patologii, genetyki, biochemii, biofizyki, mikrobiologii i parazytologii, farmakologii, radiologii, psychologii, socjologii, pedagogiki, prawa, zdrowia publicznego, filozofii i etyki zawodu pielęgniarki, podstaw pielęgniarstwa, promocji zdrowia, podstawowej opieki zdrowotnej, dietetyki, badań fizykalnych, badań naukowych w pielęgniarstwie. Obowiązują także zajęcia fakultatywne do wyboru: zakażenia szpitalne, język migowy, promocja zdrowia psychicznego.

Ponadto, realizowany jest program zakresu bloku specjalistycznego, tj. interna i pielęgniarstwo internistyczne, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo -ginekologiczne, neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne, geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, opieka paliatywna, psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, anestezjologia i pielęgniarstwo w stanach zagrożeniu życia, pielęgnowanie i rehabilitacja niepełnosprawnych oraz podstawy ratownictwa medycznego.

Podczas studiów drugiego stopnia, pielęgniarka realizuje program czerpiąc wiedzę z teorii pielęgniarstwa oraz pielęgniarstwa europejskiego. Poza tym musi opanować materiał w zakresie zarządzania w pielęgniarstwie, badań naukowych w pielęgniarstwie, dydaktyki medycznej oraz podstawy psychoterapii.

Ponadto plan kształcenia pielęgniarek zawiera treści z zakresu specjalistycznego, tj. nowoczesne techniki diagnostyczne, intensywną terapię i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej, pielęgniarstwa specjalistyczne: opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych nerek, w chorobach przewlekłych układu oddechowego, opieka pielęgniarska nad chorym z cukrzycą, opieka pielęgniarska nad chorym z przetoką jelitową, opieka pielęgniarska nad chorym ze schorzeniami naczyń, pielęgnowanie pacjenta z ranami przewlekłymi, opieka pielęgniarska nad chorym na stwardnienie rozsiane, opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobami krwi, opieka pielęgniarska nad chorym psychicznie i jego rodziną oraz farmakologię kliniczną.(Dziennik Ustaw – 89 – – 87; Poz. 345)

W tym miejscu chciałabym podkreślić, iż pielęgniarstwo to nie tylko wiedza teoretyczna, ale i praktyczna…

Im wchodzimy na wyższy poziom specjalizacji, tym bardziej w aktywnym procesie powrotu do zdrowia chorego jest zauważalny wzrost jakości świadczeń medycznych.

W drugiej części powyższego artykułu, przedstawię szczegółowe kompetencje pielęgniarek.

Już dziś zapraszamy do zapoznania się z kolejnym artykułem, który opublikujemy w przyszłym tygodniu.

Katarzyna Kowalska
Mgr pielęgniarstwa, prezes SPC

Źródła: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000345/O/D20180345.pdf

http://poruszycswiat.pl/porady-ekspertow/zespol-terapeutyczny/

https://www.umb.edu.pl/photo/pliki/Dziekanat-WNOZ/monografie/tom_1.pdf

Praca zbiorowa pod redakcją prof. dr hab. med. Elżbiety Krajewskiej-Kułak, dr n. med. Matyldy Sierakowskiej, dr n. med. Jolanty Lewko, dr n. med. Cecylii Łukaszuk, Pacjent podmiotem troski zespołu terapeutycznego, Tom I, Białystok 2005

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111741039/U/D20111039Lj.pdf

Mikos Marcin, Juszczyk Grzegorz, Czerw Aleksandra, Gałązkowski Robert, Nowy model kształcenia ratowników medycznych w Polsce w świetle aktualnych regulacji prawnych; Nowy model kształcenia ratowników medycznych w Polsce w świetle aktualnych regulacji prawnych = The new model of education of medicalrescuers in Poland in light of currentregulations. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(12):110-117. ISSN 2391-8306. DOI

http://www.nursing.com.pl/Medinf_Kompetencje_polskiej_pielgniarki__301.html

https://nipip.pl/prawo-praktyce-nowe-rozporzadzenie-sprawie-rodzaju-zakresu-swiadczen-zapobiegawczych-diagnostycznych-leczniczych-rehabilitacyjnych-udzielanych-pielegniarke-polozna-samodzielnie-b/

http://oipip.opole.pl/wp-content/uploads/2014/04/poz_wykaz_swiadczen.pdf

Poznańska S., Pielęgniarstwo i jego istota. W: Podstawy pielęgniarstwa. T. I, Wyd. Czelej, Lublin 2004

Proszę zostaw odpowiedź

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: