Strajk nauczycieli? Zobacz jak zapewnić opiekę małoletniemu dziecku.

Możliwości prawne opieki na dzieckiem, gdy szkoła jest zamknięta.
W związku ze strajkiem nauczycieli, pielęgniarki i położne również mają problemy ze sprawowaniem opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku szkolnym.
Należy pamiętać o podstawowych możliwościach rodzicielskich.
Po pierwsze urlop na żądanie.

„Art. 1672. [Urlop na żądanie] Kodeksu pracy
Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu”

Pracodawca, zgodnie w myśl ustawy ma obowiązek we wskazanym terminie udzielić pracownikowi urlopu, lecz zgłoszenie owego urlopu nie może nastąpić później niż do pierwszego dnia wskazanego terminu.
Po drugie zasiłek opiekuńczy
Może go otrzymać zarówno matka jak i ojciec dziecka, ale wypacany jest tylko jednemu z rodziców. Otrzymują go osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym. O zasiłek ten można się starać, jeśli rodzice nie mają możliwości zorganizowania innej opieki.
Jest brana pod uwagę nawet niedyspozycja niani lub innego opiekuna.
Zasiłek przysługuje rodzicom do 8 roku życia i jest wypłacany w sytuacji zamknięcia placówki, żłobka, czy przedszkola.
Zamknięcie placówki jest traktowane, jako nieprzewidziane, jeśli rodziców zawiadomiono o tym fakcie w terminie krótszym niż 7 dni.
Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy należy złożyć w zakładzie pracy następujące dokumenty:
oświadczenie rodzica o nieprzewidzianym zamknięciu placówki
wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego na druku ZUS Z-15A.

Wszystkie szczegóły w poniższych linkach:

Zasiłek opiekuńczy, niezbędne dokumenty

Prawo pracy

NIE BÓJ SIĘ kontroli ZUS, gdy masz L4 czyli co powinnaś/eś podczas nagłego pogorszenia zdrowia

Urlop na żądanie – ile dni, wniosek i odmowa

Proszę zostaw odpowiedź

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: