Pieczątka pielęgniarki

Pieczątka pielęgniarki

Ostatnio wpływają do nas wiadomości z zapytaniem od środowiska pielęgniarek i położnych odnośnie danych, które powinna zawierać pieczątka.

Zgłaszają Państwo nieprawidłowości: m.in.:

  • odgórnie narzucony układ danych na pieczątce przez bezpośredniego przełożonego/placówkę,
  •  pomijanie Państwa tytułów zawodowych i specjalizacji,
  • błędne dane, jakie zamieszczają Państwa współpracownicy, używając niepoprawnych danych odnośnie stanowiska.

Poruszamy na forum temat, ponieważ jako zawód zaufania publicznego musimy legitymować się prawdziwymi i prawidłowymi danymi osobowymi, jak i informacjami odnośnie naszego wykształcenia.

Nie chodzi tu o kolejne podziały w środowisku i akcentowanie swojej wyższości, ale o dobre imię i wizerunek, który kreujemy i prezentujemy każdego dnia.

Placówki zobowiązane są również do przechowywania danych, dokumentacji medycznej, do których mają wgląd osoby z zewnątrz np. podczas audytów, jak i sami pacjenci. Dlatego tak istotne jest, by na bieżąco aktualizować dane i prezentować je w prawidłowym układzie.

Warto, by informacje, które zawarte są na pieczątce, czyli naszej wizytówce były używane poprawnie.

Już w 2013 roku Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wydała uchwałę w sprawie treści pieczątki pielęgniarki lub położnej, tj. Uchwała Nr 113/VI2013 (kliknij, by przejść do pełnej treści uchwały).

Przyjrzyjmy się dokładnie jakie dane powinna zawierać pieczątka pielęgniarki lub położnej.

Dane na pieczątce:
1) imię i nazwisko,
2) tytuł zawodowy:
   a) magister pielęgniarstwa lub magister położnictwa,
   b) licencjat pielęgniarstwa lub licencjat położnictwa
   c) pielęgniarka dyplomowana lub położna dyplomowana,
   d) pielęgniarka lub położna
3) uzyskane specjalizacje,
4) numer prawa wykonywania zawodu.

Dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk, jako ówczesny Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych pisała, że:

„Posługiwanie się tytułem magistra dotyczącym tytułu zawodowego magistra innego niż pielęgniarstwo kierunku studiów mogłoby wprowadzać w błąd pacjentów, gdyż sugerowałoby, iż osoba taka jest magistrem pielęgniarstwa.

Na pieczątce pielęgniarskiej, powinny się więc znaleźć informacje określone w w/w Uchwale. Natomiast tytuł magistra na kierunku pedagogika może być uznany w świetle rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2002 r., Nr 173, poz. 1419 z późn. zm.) za posiadanie wykształcenia wyższego w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, uprawniającego do podjęcia kształcenia w celu uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub zdrowia publicznego” (kliknij i zobacz oryginał odpowiedzi na pismo)

Zobacz: Dziedziny mające zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być uzyskiwany tytuł specjalisty (kliknij)

O regulacjach prawnych odnośnie pieczątki mówi Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku, w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej i jej przetwarzania. Dokładnie mowa o Dz.U. 2015 poz. 2069 (kliknij).

Warto zaznaczyć, że właśnie dzięki mocy powyższej Uchwały NRPiP, mamy pełne prawo, by w zakładach pracy respektowano dane na pieczątce, bowiem legitymujemy się odpowiednimi dokumentami, które potwierdzają nasze kwalifikacje.

Nikomu nie wolno umniejszać naszych kompetencji i wykształcenia poprzez narzucanie niepoprawnych skrótowych danych na pieczątkach, nawet jeśli koszty wyrobienia pieczątki pokrywa pracodawca. Jest to niezgodne z prawem i godzi z dobry wizerunek personelu.

Poniżej znajdziecie poprawny układ danych na pieczątce pielęgniarki.

Członek Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe,

Ewa Cieślik

Proszę zostaw odpowiedź

2 komentarze do wpisu „Pieczątka pielęgniarki”

  1. Czy ja dobrze rozumiem, że na pieczątce pielegniarskiej mogę umieścić tytuł magistra zdrowia publicznego? Podany wzór niby to umożliwia ale mój pracodawca kwestionuje wpisanie tego w pieczątce. Na czym mogę się zatem oprzeć walcząc o swoje prawa?

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: