Nie tylko warunki finansowe – zobacz inne czynniki wpływające na wypalenie zawodowe

Nie tylko warunki finansowe – zobacz inne czynniki wpływające na wypalenie zawodowe

Według koncepcji -niedopasowania wypalenie zawodowe jest efektem nadmiernego obciążenia w pracy, brakiem kontroli i podejmowania decyzji, co do pełnionych ról, niedostatecznym wynagrodzeniem, brakiem sprawiedliwości i doświadczaniem konfliktów wartości.

  1. Zbyt duże obciążenie pracą, występuje, gdy pracownikowi przydziela się zbyt dużą ilość zadań w jednym czasie, lub są one zbyt złożone, lub gdy nie ma wystarczających środków do wykonania zadań. Sytuacja taka występuje również, gdy brakuje personelu lub gdy pracownik rezygnuje z przysługującej mu przerwy w pracy. Przedłużająca się sytuacja prowadzi do chronicznego przemęczenia, co uniemożliwia mu odzyskanie sił i powrót do równowagi.

 

  1.  Brak kontroli i współdecydowania, występuje, gdy pracownik nie może samodzielnie wybrać rozwiązania problemów, związanych z wykonywaną przez siebie pracą. Także sztywne przestrzeganie narzuconych zasad i ciągły nadzór przełożonych ogranicza pracownika. Praca w ciągłym pośpiechu i chaosie powoduje schematyczne wykonywanie zadań. Praca polegająca na wykonywaniu poleceń innych, brak autonomii, brak nagród za osiągane sukcesy, powoduje poczucie niesprawiedliwości.

 

  1. Brak sprawiedliwości, występuje w organizacji, w której brak określonych reguł, norm i zasad funkcjonowania. Może przybierać formę nierównego traktowania pracowników, niesprawiedliwego podziału obowiązków, przydzielania nagród, oceny pracownika. Powoduje to narastanie poczucia krzywdy.

 

  1. Rozpad wspólnoty następuje, gdy konflikty między pracownikami są nierozwiązywane, nawarstwiają się, występują uczucia wrogości i braku wzajemnego zaufania. Potęguje to stres, zwiększa się podejrzliwość, nieufność, a zmniejsza się możliwość wparcia społecznego, które jest istotne w zapobieganiu wypaleniu zawodowemu.

 

  1. Konflikt wartości występuje, gdy jest rozbieżność między wymogami stawianymi w pracy a osobistymi standardami. Jednostka może być nakłaniana do wykonywania nieetycznych działań, bądź zachowań (np. kłamstwa, oszustwa, unikanie mówienia prawdy). Dotyczy też sytuacji, gdy pracownik zmuszany jest do wykonywania działań niezgodnych z jego kwalifikacjami lub wykraczających poza obowiązki zawodowe.

 

 1. Niedostateczne wynagrodzenie oznacza nie tylko niską gratyfikację finansową za pracę, jak również brak uznania, pochwały, niski prestiż zawodu, deprecjonowanie znaczenia wykonanego zadania, jak i samego pracownika. Również w tej kategorii są zachowania, gdy sam pracownik umniejsza swoje dokonania, pozbawia się poczucia dumy i satysfakcji z własnych osiągnięć, gdyż taka postawa może wynikać z niskiego poczucia wartości.

Czynnikami wpływającymi na występowanie wypalenia zawodowego wg. Schaufeli i Enzmann są:

• Silna motywacja. Znacznie częściej syndrom ten dotyka osób, które cechują się silną motywacją, ambitnych, o wysokich aspiracjach, entuzjastycznych i zaangażowanych w pracę.
• Trudne warunki pracy.
• Nieskuteczne strategie zaradcze. Prowadzą do niekorzystnych dla jednostki skutków: utrata zdrowia, depresyjność, niska samoocena; oraz dla organizacji: absencja, spadek wydajności i jakości pracy.

Zachowania pracowników sprzyjające występowaniu wypalenia zawodowego:
• Nadmierne poświęcania się pracy i nie przywiązywanie uwagi do należytego odpoczynku – praca nadrzędną wartością.
• Nadmierne poświęcenie się pracy, jako kompensacja niezadawalającego życia osobistego, powodujące wyparcie problemów, lecz nie rozwiązywanie ich.
• Nadmiernie poświęcenie się pracy, jako wyraz przekonania, że jest się jedyną kompetentną i niezastąpioną osobą – prowadzi do konfliktów w zespole.

Część trzecia wkrótce

Autor: Ewelina Tymoszuk Członek Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe

 

Zapraszam również do części I – Wypalenie zawodowe pielęgniarek… to koszt bliskiej interakcji i konfrontacji z cierpieniem

Publikacje, przedruki, grafika do wykorzystania TYLKO za zgodą Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe i ZAWSZE z linkiem do materiału na naszej stronie.

Proszę zostaw odpowiedź

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: