Odpowiedź konsultanta krajowego w sprawie szczepień w aptekach

Odpowiedź konsultanta krajowego w sprawie szczepień w aptekach

Kraków; 2018-11-08

Dr hab. Maria Kózka, prof. UJ

Konsultant Krajowy w dz. pielęgniarstwa

31-501 Kraków, ul Kopernika 25

e-maile: makozka @cm-uj.krakow.pl

 

 

Mgr Katarzyna Kowalska

Mgr Jolanta Lewoniewska

Piotr Romanowski

Zarząd Stowarzyszenia Pielęgniarek Cyfrowych

 

Szanowni Państwo,

 

W odpowiedzi na pismo z dnia  6 listopada w sprawie nadania uprawień magistrom farmacji do wykonywania niektórych szczepień ochronnych ujętych w założeniach Ministerstwa Zdrowia „Polityka lekowa państwa na lata 2018-2021” przedstawiam stanowisko w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2011 roku nr 182 poz. 1086 ze zmianami), spowodowaną zakończeniem przejściowego okresu, w jakim na podstawie art. 67 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 947 ze zmianami) do dnia 31 grudnia 2015 roku szczepienia ochronne mogli wykonywać lekarze lub felczerzy, pielęgniarki, położne i higienistki szkolne, nieposiadający kwalifikacji określonych w rozporządzeniu, o ile posiadają 2,5-letnią praktykę w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych.  W obecnym stanie prawnym po zmianie rozporządzenia, od dnia 1 stycznia 2016 roku uprawnione do wykonywania szczepień ochronnych są osoby, które:

– odbyły w ramach doskonalenia zawodowego kurs lub szkolenie w zakresie szczepień ochronnych i uzyskały dokument potwierdzający ukończenie tego kursu lub szkolenia lub uzyskały specjalizację w dziedzinie, w przypadku której ramowy program kształcenia podyplomowego obejmował problematykę szczepień ochronnych na podstawie przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej,

– lub posiadają co najmniej sześciomiesięczną praktykę w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych.

Z zapisu wynika, że wszyscy lekarze oraz pielęgniarki będą uprawnieni do wykonywania szczepień, o ile ich ramowy program kształcenia podyplomowego obejmował problematykę szczepień ochronnych na podstawie przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty (obecnie: tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 617 ) oraz o zawodach pielęgniarki i położnej (obecnie: tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 123). Także inne osoby, jakie nabyły w toku nauki odpowiednie umiejętności, jak też osoby, które dotychczas przez co najmniej sześć miesięcy faktycznie wykonywały szczepienia ochronne na podstawie obowiązujących do dnia 31 grudnia 2015 roku przepisów, są obecnie uprawnione do wykonywania szczepień ochronnych.

Osoby, które w myśl zmienionych przepisów nie są uprawnione do wykonywania szczepień ochronnych, powinny przejść kurs lub szkolenie, które będą uprawniać je do wykonywania szczepień.

Z przytoczonych zapisów wynika, że osobami uprawnionymi do wykonywania szczepień ochronnych są osoby, które uzyskały przygotowanie  w ramach kształcenia podstawowego w zawodzie oraz muszą mieć ukończone odpowiednie kształcenie podyplomowe i doświadczenie w wykonywaniu szczepień ochronnych.

W mojej opinii zgłoszona propozycja nie ma podstaw  merytorycznych  i  prawnych.

Mgr farmacji w cyklu kształcenia nie jest merytorycznie przygotowany do wykonywania w/w świadczeń zdrowotnych.  Bowiem zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia na kierunku farmacja określonymi  w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 roku  w sprawie w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa [Dz. U. z 2012, poz.631, zał.28] absolwenci:

– posiadają wiedzę ogólną i specjalistyczną w zakresie nauk farmaceutycznych, medycznych, biologicznych, chemicznych i społecznych.

– są przygotowani do pełnienia roli gwaranta jakości produktów leczniczych oraz bezpieczeństwa i skuteczności farmakoterapii w ramach systemu opieki zdrowotnej.

W szczególności są przygotowani do: profesjonalnego sprawowania obowiązków farmaceuty w zakresie:

  1. a) sporządzania, wytwarzania oraz oceny jakości i tożsamości produktów leczniczych, b) wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych, c) sprawowania nadzoru nad obrotem, przechowywaniem i wykorzystywaniem produktów leczniczych i wyrobów medycznych, d) udzielania rzetelnej i obiektywnej informacji dotyczącej działania produktów leczniczych i stosowania wyrobów medycznych w warunkach racjonalizacji farmakoterapii,
  2. e) prowadzenia badań chemicznych, farmaceutycznych, farmakologicznych i toksykologicznych produktów leczniczych, f) udziału w badaniach klinicznych i terapii monitorowanej stężeniem leku oraz g) udziału w monitorowaniu niepożądanych działań produktów leczniczych; samodzielnego i twórczego rozwiązywania problemów z wykorzystaniem współczesnych źródeł informacji; twórczej  i partnerskiej współpracy zawodowej z pozostałymi pracownikami ochrony zdrowia w zakresie inicjowania i wspierania działań prozdrowotnych; ustawicznej aktualizacji wiedzy  i umiejętności fachowych z myślą o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych w toku ustawicznych szkoleń, kształcenia specjalizacyjnego oraz w trybie samokształcenia; zarządzania w obszarze farmacji; korzystania z wiedzy i umiejętności fachowych w pracy i życiu codziennym – zgodnie z zasadami etyki i deontologii oraz poszanowania i przestrzegania prawa oraz kontynuowania edukacji na studiach doktoranckich i uczestniczenia w badaniach.

Absolwenci są przygotowani do pracy w: aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych oraz hurtowniach farmaceutycznych; przemyśle farmaceutycznym i innych podmiotach odpowiedzialnych za wprowadzenie produktu leczniczego na rynek oraz uprawnionych do wytwarzania, importu i eksportu produktów leczniczych i materiałów medycznych; zakładach opieki zdrowotnej prowadzących badania kliniczne, terapię monitorowaną stężeniem leku oraz monitorowanie niepożądanych działań produktów leczniczych; inspekcji farmaceutycznej oraz w innych urzędach i instytucjach państwowych i samorządowych działających w dziedzinie farmacji i ochrony zdrowia; jednostkach kontrolno-pomiarowych i laboratoriach z dziedziny higieny ogólnej, kontroli i badania żywności, diagnostyki laboratoryjnej oraz ochrony środowiska; zakładach, wytwórniach i laboratoriach branży kosmetycznej i chemicznej; instytucjach badawczych i w ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu nauk farmaceutycznych.

Absolwenci posiadają umiejętności współpracy z ludźmi, kierowania zespołami oraz zarządzania placówkami: ochrony zdrowia publicznego – szczególnie aptekami ogólnodostępnymi i szpitalnymi; prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, importu, eksportu i obrotu hurtowego produktów leczniczych i materiałów medycznych oraz badawczo-rozwojowymi, inspekcyjnymi oraz administracyjnymi z obszaru farmacji i ochrony zdrowia. Absolwenci znają język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieją posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu farmacji.

 

Z przytoczonych zapisów wynika jednoznacznie, że magister farmacji nie jest przygotowany do udzielania tych świadczeń  i  ma określone miejsca  i zakres obowiązków.

 

Z wyrazami szacunku

dr hab. Maria Kózka, prof. UJ

Konsultant Krajowy w dz. pielęgniarstwa

Oryginał dokumentu

odpowiedź od Konsultanta Krajowego p. Kózki

 

 

Proszę zostaw odpowiedź

1 komentarz do wpisu “Odpowiedź konsultanta krajowego w sprawie szczepień w aptekach

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: