Kontrowersyjność jednoosobowych dyżurów w pracy pielęgniarki

Kontrowersyjność jednoosobowych dyżurów w pracy pielęgniarki

Pielęgniarka jest pracownikiem systemu ochrony zdrowia, posiadającym wymagane kwalifikacje potwierdzone odpowiednimi dokumentami i doświadczeniem zawodowym. Praca pielęgniarki polega na wykonywaniu świadczeń zdrowotnych, a w szczególności świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz edukacji zdrowotnej w wymienionych, realizowanych zakresach świadczeń. W małych ZOZ-ach pielęgniarka często wykonuje obowiązki rejestratorki i administratorki dokumentacji medycznej pacjentów. Wykonuje pracę przy monitorze ekranowym, w wymuszonej pozycji ciała.

Jakie zagrożenia wiążą się z wykonywaniem tego zawodu?

·        zwiększone ryzyko zachorowania na choroby zakaźne w związku z bezpośrednim kontaktem z pacjentami oraz materiałem zakaźnym pochodzącym od chorych;

·        stosowanie środków czyszczących, dezynfekcyjnych i sterylizujących, zawierające substancje szkodliwe, które mogą uszkadzać skórę, błony śluzowe oraz układ oddechowy;

·        narażenie na działanie gazów anestetycznych, leków cytostatycznych, uczulających oraz różnego typu promieniowania;

·        narażenie na urazy powodowane ostrymi narzędziami, igłami itp.;

·        ryzyko poparzenia skóry w wyniku kontaktu z gorącymi powierzchniami, uszkodzonym sprzętem elektrycznym itp.;

·        ryzyko dolegliwości ze strony układu mięśniowo-szkieletowego spowodowane dźwiganiem pacjentów, wymuszoną pozycją ciała. Praca wykonywana w pozycji stojącej z elementami chodzenia może być również przyczyną zmęczenia oraz bólów nóg;

·        narażenie są na stres i wystąpienie zespołu “wypalenia zawodowego” w wyniku pracy zmianowej, nocnej, dużej odpowiedzialności zawodowej oraz innych psychologicznych i organizacyjnych czynników.

 

W przypadku, gdy na dyżurze jest jedna pielęgniarka niemożliwym staje się przestrzeganie procedur medycznych i zasad BHP. Przepisy Kodeksu Prawa Pracy mówi, że do obowiązków pracodawcy (KPP Dział IV, Rozdział 1, pkt.2 i 4) należy zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.Do obowiązków pracowników (KPP Dział IV, Rozdział 2, pkt.3) należy przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych.

Przepisy mówią jednoznacznie, że pracownik może jednorazowo dźwignąć ciężar 30 kg. Przepisy dotyczące kobiet są jeszcze bardziej restrykcyjne: jeśli ich praca jest stała, mogą one dźwigać i przenosić jednorazowo maksymalnie 12 kilogramów, a gdy wykonują pracę dorywczą, jest to do 20 kilogramów. Przy pracy zespołowej na każdego pracownika ciężar nie może przekraczać 25 kg. To oznacza, że pielęgniarka nie może sama obracać i zmieniać pozycji pacjentom, a często ma ich kilkunastu lub kilkudziesięciu pod opieką.

Pielęgniarce nie wolno stosować niebezpiecznych metod pracy, tak by stwarzać zagrożenia dla siebie czy otoczenia. Mimo zastosowania udogodnień, czy przenośników nadal pozostaje pod znakiem zapytania bezpieczeństwo pracy zarówno dla pielęgniarki, jak i pacjentów. Gdyby podczas dyżuru nastąpiła sytuacja zagrożenia życia więcej niż jednego pacjenta, pojedyncza osoba nie jest w stanie udzielić pomocy każdej z nich.

A za brak udzielenia pomocy grozi pielęgniarce odpowiedzialność karna.

NRPiP w swoim stanowisku, w sprawie obsad jednoosobowych z dnia 14 września 2017 roku wyraziło swój sprzeciw wobec takich praktyk:

„Jednoznacznie trzeba stwierdzić, że stanowią one zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów. Nie pozwalają na pełnienie opieki z należytą starannością, do czego zobowiązuje personel pielęgniarski ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej. Takie praktyki mają bezpośredni wpływ na występowanie zdarzeń niepożądanych, a co za tym idzie błędów medycznych”.

Jednocześnie NRPiP apeluje, aby przepisy dotyczące minimalnego zatrudnienia pielęgniarek i położnych, były jak najszybciej wprowadzone w życie.

Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe stanowczo sprzeciwia się jednoosobowym dyżurom. Jesteśmy zdania,  iż normy zatrudnienia są jedynym słusznym rozwiązaniem, by zapewnić bezpieczeństwo i właściwe warunki BHP w zakładach opieki zdrowotnej i szpitalach.

 

Piśmiennictwo

 1. Rozporządzenie MPiPS z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 z póź.zm);
 2. Ustawa z dn. 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (U. 2011 nr 174 poz. 1039
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz.U. 2017 poz. 497)
 4. Rozporządzenie MPiPS z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313 z późn.zm.)
 5. Rozporządzenie RM z 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U.Nr 114, poz. 545 z póź.zm)
 6. Rozporządzenie MPiPS z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 z póź.zm);
 7. RozporządzenieMPiPS z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr.82, poz. 537);
 8. Informator – Środki ochrony indywidualnej INFOCHRON. Warszawa. CIOP 2000.
 9. Kodeks Pracy z października 2018 roku

https://gratka.pl/regiopraca/portal/prawo/ustawy/kodeks-pracy-2018-tekst-jednolity-pazdziernik-2018

 1. Stanowisko NRPiP z dnia 14 września 2017 roku w sprawie pełnienia jednoosobowych dyżurów przez pielęgniarki i położne

http://nipip.pl/jednoosobowe-obsady-pielegniarskie-poloznicze-sprzeciw-nrpip/

 1. Międzynarodowa karta charakterystyki zagrożeń zawodowych – pielęgniarka

http://archiwum.ciop.pl/10942.html

 

Ewelina Tymoszuk

Członek Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe

Proszę zostaw odpowiedź

1 komentarz do wpisu “Kontrowersyjność jednoosobowych dyżurów w pracy pielęgniarki

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: